Wielkie inwestycje, które wspierają rozwój Polski

W Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) wydano w ubr. aż 446 decyzji o wsparciu na ok. 25 mld zł, dzięki czemu może powstać ponad 9,2 tys. nowych miejsc pracy. Potwierdza to, że nasza gospodarka jest uważana za stabilną i posiadającą dobre perspektywy rozwoju, i to pomimo wojny na Ukrainie. W 2022 r. Polska otrzymała też ponad 76 mld euro z polityki spójności, zatwierdzenie programów przez KE i wypłata zaliczek. To dodatkowy impuls rozwoju.

- Dzięki wynegocjowanej przez polski rząd z Komisją Europejską Umowie Partnerstwa Polska jest największym beneficjentem polityki spójności na lata 2021-2027, mamy zatwierdzone przez Komisję Europejską programy krajowe i regionalne na realizację tej polityki; otrzymaliśmy już także pierwsze zaliczki na uruchamianie programów – podsumował miniony 2022 rok szef Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Minister podkreśla, że środki z polityki spójności zostały rozdzielane na programy krajowe oraz regionalne. Będą przeznaczone na wyrównanie szans rozwojowych między Polską a innymi państwami UE, a także rozwój regionów naszego kraju. - Wysiłek, jaki włożyliśmy w pozyskanie środków UE, przyniesie ogromne korzyści wszystkim Polakom, a inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych zauważalnie poprawią jakość naszego codziennego życia. Pozwoli to naszej gospodarce wejść na wyższy poziom konkurencyjności i odporności na kryzysy – mówi minister Puda.

Polska liderem wykorzystywania funduszy UE

Polska od lat jest liderem w wykorzystywaniu funduszy unijnych, będąc największym beneficjentem przekazywanych środków. Według danych Komisji Europejskiej z 21 grudnia 2022 r. UE przekazała do Polski najwyższe płatności – w wysokości 64,3 mld euro, co stanowi równowartość 81 proc. polskiej alokacji. Daje to naszemu krajowi 3. miejsce spośród 28 państw członkowskich UE. Ustępujemy krajom z dużo niższą alokacją i liczbą programów operacyjnych. Przekazane Polsce fundusze stanowią prawie jedną czwartą środków oferowanych przez UE 28 państwom członkowskim i blisko 1700 euro na każdego mieszkańca Polski.

Szef MFiPR zaznaczył, że wsparcie przedsiębiorczości, inwestycje w rozwój cyfrowy, infrastrukturę energetyczną, ochronę środowiska naturalnego i niskoemisyjny transport to jedne z głównych celów, jakie stawiamy sobie w nowej perspektywie finansowej wydatkowania środków europejskich. - Beneficjenci będą mogli ubiegać się o środki na działalność innowacyjną. To jest klucz do rozwoju polskich firm. Fundusze europejskie ułatwią też wprowadzanie na rynek nowych, ulepszonych produktów i usług – powiedział szef MFiPR.

Norwedzy i Szwajcarzy też nas wspierają

Trzecia edycja funduszy norweskich i EOG to dodatkowy zastrzyk pieniędzy dla Polski. W ramach trzeciej edycji funduszy norweskich i EOG Polska korzysta z budżetu w łącznej kwocie ok. 800 mln euro, który przeznaczony jest  na finansowanie projektów w takich obszarach jak przedsiębiorczość, rozwój regionalny, środowisko, badania naukowe, zdrowie, kultura, edukacja, sprawiedliwość. Polska jest na etapie realizacji projektów. Do tej pory zapewniono finansowanie ponad 860 projektów wybranych z ponad 3 600 wniosków w ramach 42 otwartych naborów. W 2022 r. zakończyły się nabory wniosków. Okres kwalifikowalności wydatków w projektach upływa 30 kwietnia 2024 r.

W grudniu 2022 r. MFiPR podpisało umowę ze szwajcarskimi partnerami na drugą edycję Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. - To kolejny program, który będziemy mogli wykorzystać do inwestycji wspierających rozwój gospodarczy i społeczny Polski – mówi minister Puda.  Z drugiej edycji programu do Polski trafi 320,1 mln franków szwajcarskich. Przeznaczymy je na wsparcie średnich miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze oraz rozwój  innowacji i badań naukowych.                          

Polska wychodzić z kryzysu poprzez inwestycje 

Liczne inwestycje w Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) potwierdzają, że nasza gospodarka jest uważana za stabilną i posiadającą dobre perspektywy rozwoju, i to pomimo wojny na Ukrainie - pisze "Codzienna". W porównaniu do okresu z pandemii, czyli do całego 2020 r, decyzji o wsparciu w ubr. było więcej o 20%. Wzrost dotyczy też wartości inwestycji (o 65%) i liczby nowych miejsc pracy (o 57%). Widać także wzrost względem 2019 r. –  pierwszego pełnego roku funkcjonowania PSI. Od września 2018 r. do końca grudnia 2022 r. wydano łącznie 1 966 decyzji o wsparciu. Deklarowana wartość inwestycji to 98,5 mld zł, a nowych miejsc pracy 40 830. - Dane za 2022 r. pokazują, że Polska jest bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów zagranicznych - podkreśla wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. - Inwestorzy cenią Polskę za jednych z najlepszych pracowników na świecie. Pomimo wojny na Ukrainie i niestabilnej sytuacji geopolitycznej, po raz kolejny okazaliśmy się dobrym miejscem do lokowania inwestycji - dodaje. Mimo mniejszej liczby inwestycji w PSI w ubr. pojawiło się kilka znaczących projektów o wielkiej wartości. I tak np. Mercedes-Benz Group AG zainwestuje w Jaworze na Dolnym Śląsku (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" w Wałbrzychu) 1,3 mld euro. Firma będzie produkowała duże samochody dostawcze (model zamknięty – furgony) oparte na architekturze VAN.EA (Van Electric Architecture). VAN.EA to podstawa dla wszystkich eVanów Mercedes-Benz w segmencie średnim i dużym, które będą wprowadzane na rynek od 2025 roku. Koncern Daikin Manufacturing Poland zadeklarował wartość inwestycji na poziomie prawie 1,47 mld zł, Vestas Manufacturing Poland - 460 mln zł, a Vestas Manufacturing Poland - 460 mln zł. 
Bardzo dobre dane - wg PSI - zanotował też Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. W 2022 r. 39 projektów zostało zarekomendowanych do wsparcia (w 2021 r. 32). Ostatnie dwa lata to łącznie aż 71 projektów ze zgodą na pomoc.

Skomentuj artykuł: