Zmiany w obciążeniu VAT dla gazu i prądu

Od soboty, 1 kwietnia, zaczyna działać odwrotne obciążenie VAT dla gazu, prądu i praw do emisji CO2 w sytuacji, jeśli są one sprzedawane poprzez giełdę, rynek regulowany lub zorganizowaną platformę obrotu – podało Ministerstwo Finansów.

Przepisy, na mocy których wprowadzane jest odwrotne obciążenie VAT dla energii elektrycznej, gazu i praw do emisji CO2, jeśli są one przedmiotem obrotu giełdowego, będą obowiązywać do 28 lutego 2025 r. – wskazał resort.

- Rozwiązanie zakłada, że podatnikami są nabywcy lub usługobiorcy w zakresie dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w sytuacji gdy są one dokonywane bezpośrednio lub za pośrednictwem uprawnionego podmiotu na: giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, rynku regulowanym lub zorganizowanej platformie obrotu (OTF) w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – wyjaśnił resort finansów.

MF wskazało, że przepisy wchodzą w życie 24 marca 2023 r. ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 556. Resort podał także, że rozwiązanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego systemu giełdowego i było oczekiwane przez zainteresowane branże.

- Przepisy te mogą być wprowadzone przez państwa UE na podstawie art. 199a ust. 1 lit. a oraz e dyrektywy VAT. Odwrotne obciążenie VAT stosują m.in. Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Rumunia oraz Wielka Brytania – podało MF.

Dodało, że podmioty zamierzające dokonywać ww. czynności mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej czynności, stosowne zawiadomienie. Wyjaśnił także, że regulacje dostosowujące JPK_VAT do ww. regulacji są obecnie przedmiotem konsultacji publicznych. 

Źródło

Skomentuj artykuł: