29,5 mln euro unijnego wsparcia dla polskich rolników

Podczas posiedzenia Rady AGRIFISH w Brukseli w części rolnej ministrowie wymienili przede wszystkim poglądy na temat bieżącej sytuacji na rynkach rolnych, zwłaszcza w świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jak również i spraw rolnych związanych z handlem. W zakresie rybołówstwa głównym tematem był nowy pakiet środków dla sektora rybołówstwa i akwakultury. Na podstawie informacji Komisji i państw członkowskich ministrowie wymienili poglądy na temat bieżącej sytuacji na rynkach rolnych.

Komisja Europejska poinformowała, że w odpowiedzi na wniosek 6 państw członkowskich sąsiadujących z Ukrainą, tj. Polski, Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji, zdecydowała o przygotowaniu projektu rozporządzenia w sprawie wsparcia regionów wyraźnie dotkniętych skutkami nadmiernego importu. W oparciu o obiektywne kryteria, takie jak skala wzrostu podaży, wywołująca presję na ceny lokalne oraz problemy w łańcuchach logistycznych, Komisja podjęła decyzję o propozycji wsparcia dla Polski, Rumunii i Bułgarii, przy wykorzystaniu tylko części rezerwy rolnej. W projekcie rozporządzenia dla Polski zaproponowano 29,5 mln euro, dla Bułgarii 16,75 mln euro, a dla Rumunii 10,05 mln euro. 

Ministrowie wymienili także poglądy na temat nowego pakietu środków, które zaproponowała Komisja, aby zwiększyć zrównoważoność i odporność unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury.

– Dla Polski ważne jest dalsze istnienie rybołówstwa morskiego. Dlatego wszelkie nowe obowiązki powinny być realne do zrealizowania przez rybaków – podkreślił wiceminister Ryszard Bartosik. Stwierdził także, że największym wyzwaniem bałtyckich rybaków jest obecnie dostęp do kwot połowowych, które będą w sposób ekonomiczny uzasadniały sens prowadzenia działalności w rybołówstwie.

Wiceminister poinformował, że pakiet działań powinien być dostosowany do małoskalowej floty rybackiej, której działalność ma ograniczony wpływ na zasoby i ekosystem morski.

– Polska rozumie i co do zasady podziela potrzebę wzmocnienia i usprawnienia systemu kontroli rybołówstwa z wykorzystaniem skutecznych i nowoczesnych technologii. Jednak wprowadzane zmiany muszą być proporcjonalne i możliwe do zastosowania w rzeczywistości – podkreślił szef polskiej delegacji.

– Musimy być świadomi, że pełna transformacja sektora będzie dużym wyzwaniem. Na ten cel potrzebne będą dodatkowe unijne środki finansowe, które wychodzą poza Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury – powiedział sekretarz stanu Ryszard Bartosik w odniesieniu do zakresu transformacji energetycznej.

Podsumowując, wiceminister stwierdził, że w ocenie Polski konieczne jest dostosowanie propozycji zawartych w pakiecie do realnych możliwości rybaków i państw członkowskich.

Skomentuj artykuł: