Cena energii w "zamrażarce" do następnej zimy

Sejm przyjął ustawę ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej. Przyjęta przez Sejm ustawa przewiduje wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, odbiorców w gospodarstwach domowych.

„Ta ustawa to kolejna odpowiedź rządu na sytuację geopolityczną - kryzys energetyczny, wywołany rosyjską agresją na Ukrainę. Będzie to realne wsparcie dla polskich rodzin, małych i średnich przedsiębiorców, samorządów oraz podmiotów wrażliwych, takich jak szkoły, czy domy pomocy społecznej” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W głosowaniu, które miało miejsce 20 października 2022 r., posłowie poparli projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. - W obliczu wojny energetycznej, rolą państwa jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa na wszystkich możliwych płaszczyznach, a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych czynników dla stabilności całego systemu. I temu właśnie służyć będzie ustawa ograniczająca wysokość cen energii elektrycznej – powiedziała minister Anna Moskwa.

Ustawa zwiększy ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną. Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

- 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych;
- 785 zł/MWh dla pozostałych odbiorców uprawnionych.
Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z:

- gospodarstwami domowymi - od momentu przekroczenia limitów zużycia  do 31 grudnia 2023 r.;
- podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;
- małymi i średnimi przedsiębiorcami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
Wśród podmiotów wrażliwych ujęto podmioty użyteczności publicznej, m.in. - szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki i uczelnie wyższe, kościoły lub inne związki wyznaniowe,  placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, chorych lub w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy, kanalizacja, oświetlenie uliczne, instytucje kultury, placówki kultury fizycznej, w tym baseny, związki zawodowe, schroniska dla zwierząt.

Przedsiębiorstwom obrotu energią elektryczną czyli tzw. podmiotom uprawnionym będą przysługiwać rekompensaty wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń za pośrednictwem Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Skomentuj artykuł: