Certyfikaty dla Krajowych Klastrów Kluczowych

Dwadzieścia klastrów otrzymało podczas uroczystości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, certyfikat potwierdzający nadanie im statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

- Uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego nie jest zadaniem łatwym – poprzeczka w konkursie ustawiona została wysoko. Status ten mogą uzyskać wyłącznie organizacje klastrowe, które reprezentują sektory czy obszary o dużym potencjale w skali kraju, w których firmy, jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu potrafią ze sobą współpracować i na które możemy liczyć w realizacji zadań o charakterze prorozwojowym - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) otrzymują najprężniej działające klastry w Polsce, charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Krajowe Klastry Kluczowe przeszły wieloetapową ocenę, w trakcie której zweryfikowane zostały m.in ich doświadczenie; zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe; potencjał gospodarczy czy innowacyjność działań i umiędzynarodowienie.  Status KKK przyznawany jest na trzy lata.

Klastry z tytułem Krajowego Klastra Kluczowego:
1.    Klaster Dolina Lotnicza,
2.    Klaster Obróbki Metali,
3.    Mazowiecki Klaster ICT,
4.    Polski Klaster Budowlany,
5.    NUTRIBIOMED Klaster,
6.    MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych,
7.    Polski Klaster Technologii Kompozytowych,
8.    Klaster Fotoniki i Światłowodów,
9.    Silesia Automotive & Advanced Manufacturing,
10.    Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa,
11.    Klaster "Polska Grupa Motoryzacyjna",
12.    Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
13.    Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”,
14.    Śląski Klaster Lotniczy,
15.    Pomorski Klaster ICT Interizon,
16.    Klaster Lifescience Kraków,
17.    Klaster Zrównoważona Infrastruktura,
18.    Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe,
19.    Śląski Klaster NANO,
20.    Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu.

Klastry to grupa współpracujących ze sobą interesariuszy (przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu)  reprezentujących różne środowiska, branże, czy technologie.

Sprawnie zarządzane, rozwijające się i rozwinięte klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także swoim regionom. W badaniach klastrów podkreśla się, że firmy klastrowe są bardziej innowacyjne niż firmy nie należące do sieci współpracy, częściej ubiegają się o patenty i eksportują więcej od firm spoza klastrów.

Obecnie realizowana w Polsce polityka klastrowa opiera się na dokumencie Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 r. , który został opracowany przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej funkcjonującą przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, powołaną w lutym 2019 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele klastrów oraz administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym.

Wsparcie dla klastrów ze środków publicznych (z poziomu regionalnego oraz krajowego) było ukierunkowane dotychczas na wzmacnianie potencjału koordynatorów i podmiotów współtworzących klastry (podejście podmiotowe). Zważywszy na poziom rozwoju KKK zakłada się realizację równolegle polityki, w której klastry będą stanowiły instrument rozwoju regionu/kraju. W tym podejściu klastry przestaną być tylko podmiotem wsparcia, lecz staną się także instrumentami do realizacji zadań publicznych (podejście funkcjonalne).

Źródło

Skomentuj artykuł: