COVID-19 wpłynął na pogorszenie wyników finansowych w polskich firmach

W ub.r. wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych okazał się niższy o 4,1% niż w 2019 r. W 2020 wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były niższe od uzyskanych rok wcześniej - poinformował GUS. 

Pogorszyły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe o 7,3% od notowanych w 2019 r. (kiedy miał miejsce wzrost o 11,4%).

Przychody ogółem były niższe o 0,9% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania spadły o 0,8%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 95,4% przed rokiem do 95,6%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły o 1,4%, a koszty tej działalności - o 1,7%.

W 2020 r. największe pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto w skali roku odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 15,7 p. proc.).

Pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (z 8,0% przed rokiem do minus 7,7%), górnictwie i wydobywaniu (z 2,6% do minus 5,5%), pozostałej działalności usługowej (z 6,6% do minus 1,3%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,0% do 1,5%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,3% do 4,1%) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (z 4,1% do 3,9%). 

Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 5,3% do 7,1%), informacji i komunikacji (z 7,5% do 9,1%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 4,8% do 5,4%), budownictwie (4,0% do 4,6%), obsłudze rynku nieruchomości (z 5,8% do 6,2%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,7% do 6,9%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 2,3% do 2,5%).

Źródło

Skomentuj artykuł:

N