Decyzja rządu: NGO-sy objęte niższymi stawkami za gaz

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który – na wniosek przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego przewiduje rozwiązania zabezpieczające organizacje pozarządowe przed wzrostem cen gazu.

Projekt przewiduje rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych, zakładające rozszerzenie katalogu podmiotów C (art. 62b ustawy – Prawo energetyczne) tj. podmiotów objętych ochroną taryfową, o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej, a także wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych.

Oznacza to, że organizacje pozarządowe zostaną objęte niższymi stawkami opłat za gaz, od tych funkcjonujących na uwolnionym rynku gazu. 

Dzięki zaangażowaniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego kierowanego przez wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego katalog podmiotów objętych ochroną taryfową został poszerzony o organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu. Rozwiązania w jej przewidziane mają obowiązywać do końca 2023 roku.  

Tagi

Skomentuj artykuł: