Deficyt w ubiegłorocznym budżecie o ponad połowę niższy od zamierzonego

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – grudzień 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło: dochody: 505,0 mld zł, tj. 102,6 %; wydatki: 517,4 mld zł, tj. 99,1 %, zaś deficyt: 12,4 mld zł, tj. 41,6 % - poinformowało ministerstwo finansów.

W okresie styczeń – grudzień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,1 mld zł w porównaniu do roku 2021. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do roku 2021 o ok. 33,3 mld zł.

W stosunku do roku 2021:
•    dochody z podatku VAT były wyższe o 6,8% r/r (tj. ok. 14,7 mld zł),
•    dochody z podatku PIT były niższe o 7,5% r/r (tj. ok. 5,5 mld zł),
•    dochody z podatku CIT były wyższe o 33,9% r/r (tj. ok. 17,8 mld zł),
•    dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,1% r/r (tj. ok. 4,8 mld zł),
•    dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 14,9% r/r (tj. ok. 0,8 mld zł ).

W okresie styczeń – grudzień 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 36,9 mld zł i było niższe o ok. 23,6 mld zł (tj. 39,0%) w stosunku do wykonania w roku 2021 r.

Niższe wykonanie dochodów niepodatkowych związane jest z przekazaniem, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, części zysku Narodowego Banku Polskiego ponad określoną w ustawie budżetowej na rok 2022 jego prognozę, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9,6 mld zł oraz z przekazaniem środków z tytułu wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 5,9 mld zł, na podstawie art. 51 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Niższe wykonanie dochodów z PIT wynika z przekazania dodatkowych udziałów w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 13,7 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – grudzień 2022 r.
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – grudzień 2022 r. wyniosło 517,4 mld zł, tj. 99,1% planu. W stosunku do roku 2021 (521,2 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 3,8 mld zł, tj. 0,7%.

Niższe wykonanie wydatków wystąpiło m.in. w częściach:
•    85 – Budżety wojewodów (o 18,3 mld zł), co wynika głównie z przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań dotyczących rządowego programu „Dobry start” oraz obsługi świadczenia wychowawczego „500+” (od czerwca 2022 r.),
•    44 – Zabezpieczenie społeczne (o 11,1 mld zł), w związku z mniejszą niż w 2021 r. wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypłatę świadczenia uzupełniającego,
•    82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (o 7,4 mld zł), co wynika głównie ze zmiany sposobu zasilania jednostek samorządu terytorialnego w dodatkowe środki finansowe.
W 2022 roku jednostki te otrzymały dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym środki te nie stanowiły wydatków cz. 82.

Jednocześnie odnotowano wyższe wykonanie wydatków w ramach części:
•    73 – ZUS (31,3 mld zł) co wynika głównie z faktu przejęcia zadania wypłaty świadczenia „500+” od jednostek samorządu terytorialnego - od czerwca 2022 r. oraz przekazania wyższych środków na finansowanie uzupełniające do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z niższym o ok. 10,4 mld zł stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r., a także rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia oraz zwiększoną do poziomu 7% waloryzacją świadczeń emerytalno - rentowych,
•    79 – Obsługa długu Skarbu Państwa (6,8 mld zł), co było związane ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych na krajowym rynku finansowym oraz wzrostem poziomu długu,
•    84 – Środki własne Unii Europejskiej (2,1 mld zł), w związku ze znacznym wzrostem poboru opłat celnych. W 2022 r. Polska wpłaciła z tytułu ceł do budżetu UE o 1,2 mld zł więcej niż w 2021 r. Drugim istotnym elementem wpływającym na wzrost składki była aktualizacja danych służących do wyliczenia wpłaty opartej o niepoddane recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych. Składka z tego tytułu w 2022 r. była o 0,9 mld zł wyższa niż w 2021 r.

Ponadto tzw. „naturalne oszczędności” powstałe w poszczególnych częściach budżetowych, w tym z niepodzielonych rezerw celowych zostały przeznaczone w kwocie 11,7 mld zł na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Skomentuj artykuł: