Dla kogo „500 plus dla seniora”? Wokół świadczenia krąży mnóstwo plotek. WYJAŚNIAMY

Wbrew potocznej nazwie „500 plus dla seniora” przysługuje nie tylko osobom w podeszłym wieku i nie zawsze jest wypłacane w wysokości 500 złotych. Wokół tego świadczenia narosło już sporo plotek i niedomówień. Kto może starać się o taką pomoc? Jak załatwić formalności? Serwis FilaryBiznesu.pl zasięgnął informacji u źródła, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

„500 plus dla seniora” to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tłumaczy nam rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski. Nie jest ono przyznawane z urzędu, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, a samo wsparcie nie zawsze będzie wynosiło 500 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 500 plus?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji, a ich łączny dochód ze świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 2157,80 zł.  

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy emerytalne. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Natomiast nie wlicza się do dochodu np. dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego czy też ryczałtu energetycznego. Do dochodu nie jest wliczana również renta rodzinna przyznana osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia – podał nam Paweł Żebrowski.

Nie zawsze będzie to pełne 500 zł

Jak wskazał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w pełnej wysokości 500 zł. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie stosowana metoda złotówka za złotówkę.

Zgodnie z powyższą informacją takie świadczenie będzie przysługiwało jako różnica między kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. I tak, np. jeżeli suma pobieranych świadczeń w marcu będzie wynosić 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 357,80 zł brutto – usłyszeliśmy w ZUS.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – jakie dokumenty?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji musi być potwierdzona stosownym orzeczeniem, które jest  ważne w momencie zgłoszenia wniosku o to świadczenie (wniosek ZUS ESUN). Osoby, które nie mają takiego orzeczenia, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie muszą mieć, także seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia i z racji wieku ZUS z urzędu przyznał im dodatek pielęgnacyjny.

Jak się dowiedzieliśmy, ZUS będzie również honorował wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenia, zaliczające wnioskodawcę do I grupy inwalidów, które nadal zachowały swoją ważność (tj. nie upłynął okres, na jaki została orzeczona I grupa inwalidzka).

500 plus tylko na wniosek

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Żeby je dostać trzeba złożyć wniosek (formularz ZUS ESUN), który można pobrać ze strony www.zus.pl lub w salach obsługi klienta ZUS. 

- W formularzu należy podać dane osobowe oraz określić sposób wypłaty świadczenia. Trzeba także wskazać, czy i jakie świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych dotychczas przysługują, jaka jest wysokość tych świadczeń oraz który organ je wypłaca. Dotyczy to także świadczeń z instytucji zagranicznych – zaznaczył rzecznik Zakładu.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające?

Wniosek może zgłosić osoba uprawniona, a więc osoba która ubiega się o to świadczenie. W jej imieniu wniosek taki może złożyć również przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Do upoważnienia wybranej osoby do załatwienia spraw w ZUS służy formularz PEL, który można uzyskać w każdej placówce ZUS, pobrać na stronie ZUS-u lub za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE). 

Wniosek o świadczenie uzupełniające może złożyć również opiekun faktyczny osoby ubiegającej się o świadczenie uzupełniające 500+, pod warunkiem, że do wniosku dołączy oświadczenie potwierdzające fakt sprawowania tej opieki.

Jeżeli wypłata świadczenia uzupełniającego miałaby być przekazywana do rąk opiekuna faktycznego, oświadczenie opiekuna musi być potwierdzone przez właściwy organ, który potwierdzi, że to opiekun faktyczny sprawuje opiekę nad osobą ubiegającą się o świadczenie.

Źródło

Skomentuj artykuł: