Dzięki interwencji Rzecznika MŚP apteka bliżej wznowienia działalności

Główny Inspektor Farmaceutyczny w postępowaniu przy udziale Rzecznika MŚP uchylił decyzję odmawiającą przedsiębiorcy wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - jak poinformowało jego Biuro - zwrócił się przedsiębiorca z wnioskiem o interwencję w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. 

Przedsiębiorca wnosił o wydanie zezwolenia z pominięciem wymogów demograficznych oraz geograficznych, z uwagi na ważny interes pacjentów. Wskazał m.in., że pod tym samym adresem w Częstochowie aptekę prowadziła wcześniej jego matka. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach (WIF) odmówił przedsiębiorcy wydania zezwolenia. 

Ponadto organ, w toku tego postępowania, wydał postanowienie, w którym wyraził negatywną opinię w zakresie zasadności pominięcia ograniczenia demograficznego. Odmówił także zwrócenia się do prezydenta Częstochowy o wydanie opinii w zakresie zasadności pominięcia ograniczenia oraz nie nadał dalszego biegu wnioskowi strony o wydanie zezwolenia.

Rzecznik MŚP przystąpił do postępowania odwoławczego i poparł stanowisko przedsiębiorcy. Według Rzecznika bowiem WIF nie wskazał w uzasadnieniu przyczyn dla których organ uznał, że nie zachodzą w analizowanej sprawie ustawowe okoliczności uzasadniające pominięcie ograniczeń wydawania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Ponadto Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na nieprzeprowadzenie przez WIF postępowania wyjaśniającego w zakresie wykazania istnienia odległości między lokalizacją planowanej apteki, a najbliższą funkcjonującą apteką ogólnodostępną.

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) w wyniku rozpoznania odwołania przedsiębiorcy podzielił argumentację Rzecznika MŚP i uchylił zaskarżoną decyzję w całości oraz przekazał WIF sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wskazał na konieczność uzupełnienia braków w ustaleniach stanu faktycznego.

GIF zalecił m.in. ustalenie przez WIF odległości od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej działającej apteki ogólnodostępnej. Polecił także umożliwienie prezydentowi Częstochowy wydanie opinii w zakresie zasadności pominięcia w analizowanej sprawie ustawowych ograniczeń demograficznych oraz geograficznych w oparciu o prawidłowo ustalony stan faktyczny. GIF zauważył, że w przeszłości WIF wydawał już decyzje zezwalające na prowadzenie apteki z pominięciem wymogów demograficznego i geograficznego. W świetle tego GIF wskazał na konieczność albo przestrzegania przez WIF utrwalonej praktyki w tym zakresie albo na obowiązek wskazania przez WIF przyczyn odstąpienia od tej praktyki w analizowanej sprawie.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N