Ekolodzy dopuszczeni do postępowania ws. koncesji na wydobycie węgla w kopalni Turów

Minister Klimatu i Środowiska dopuścił organizacje ekologiczne do udziału w postępowaniu dot. wydania koncesji na wydobycie węgla w kopalni Turów do 2044 r.

Dotychczasowe postanowienia dot. odmowy dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału w postępowaniach ws. koncesji dla kopalni Turów zostały wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, zgodnie z zasadą, że jeżeli koncesja poprzedzona jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu koncesyjnym nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ministerstwo klimatu zostało zobowiązane do ustalenia, czy organizacje ekologiczne miały zapewniony realny, a nie jedynie formalny, udział w postępowaniu o uwarunkowaniach środowiskowych przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Sąd wskazał również na konieczność odniesienia się i powiązania przedmiotowej sprawy ze sprawą prowadzoną przed TSUE, a także wyrokami dot. zarządzonego środka tymczasowego.

Dodatkowo, WSA w Warszawie podkreślił w wyrokach, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego oznacza, że w razie sprzeczności między normami prawa wspólnotowego a prawa krajowego organy stosujące prawo (sądy lub organy administracyjne) są obowiązane podjąć rozstrzygnięcie na podstawie normy prawa wspólnotowego i tym samym są obowiązane odmówić zastosowania normy prawa krajowego.

Ponadto, organ koncesyjny musiał uwzględnić zmianę stanu prawnego na dzień wydania postanowień, która nastąpiła w stosunku do stanu z daty wydania postanowień nt. odmowy dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu (dokonanej nowelizacją z 30 marca br. ustawy o ochronie środowiska /ooś/, która była wynikiem ponownej implementacji art. 11 ust. 1 i 3 Dyrektywy EIA).

Zatem realizując wytyczne nowych zmian ustawy ooś, Minister Klimatu i Środowiska jako organ koncesyjny, umożliwia zainteresowanej społeczności oraz stronom decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wniesienie odwołania oraz skargi na decyzję inwestycyjną, poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi WSA i zmianą przepisów, przyznane zostało organizacji ekologicznej prawo do uczestniczenia w tym postępowaniu na prawach strony.

1 grudnia 2021 r. zakończono postępowanie w II instancji w przedmiotowej sprawie. Wydane zostały również obwieszczenia i przesłane do Gminy Bogatynia, Czech i RFN. W zawiadomieniu o zakończeniu postępowania i obwieszczeniach wyznaczono termin stronom na ewentualne wnioski lub stanowiska w sprawie. Po tym czasie i przeanalizowaniu ewentualnych stanowisk organ koncesyjny – Minister Klimatu i Środowiska - wyda decyzję rozstrzygającą.

Źródło

Skomentuj artykuł: