25 mld euro z funduszy europejskich na FEnIKS

Ponad 25 miliardów euro Polska zainwestuje w drogi, koleje, transport publiczny, ochronę środowiska, zdrowie i kulturę z Funduszy Europejskich. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to następca dwóch edycji Programu Infrastruktura i Środowisko (2007-2013 i 2014-2020).

Spotkanie rozpoczynające konsultacje społeczne programu otworzył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Konsultacje potrwają do 18 lipca 2021 r.

FEnIKS będzie największym w Polsce i Unii Europejskiej programem wdrażanym z pieniędzy unijnych. Fundusze będziemy inwestować w projekty środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale także wspierać będziemy kulturę i ochronę zdrowia. Realizując FEnIKS będziemy czerpać z dotychczasowych doświadczeń przy realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

mówił wiceminister finansów, funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

FEnIKS ma poprawiać warunki rozwoju Polski. Będziemy inwestować w:

  • obniżenie emisyjności gospodarki i transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego, o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
  • dokończenie realizacji sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
  • poprawę bezpieczeństwa transportu,
  • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Realizując program, chcemy zwiększyć efektywność energetyczną mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw. Planujemy poszerzyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych.

Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę bioróżnorodności. Będą inwestycje w poprawę gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.

FEnIKS to rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, a także inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne. Będziemy się koncentrować na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz sieci dróg ekspresowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast.

Chcemy podejmować inwestycje w kluczowych obszarach sytemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności.
W sektorze kultury planujemy działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych jak i nieruchomych. Jednocześnie będziemy rozwijać instytucje kultury oraz wspierać ich adaptację do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.

Inwestycje wspierane z FEnIKS będą m.in. realizowane przez przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, służby ratownicze, organizacji pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury.

Źródło

Skomentuj artykuł: