Fotowoltaika na szybkiej ścieżce rozwoju

Procedowana w Parlamencie ustawa reformująca proces planowania i zagospodarowania przestrzennego sprzyja rozwojowi branży OZE, w szczególności w zakresie sytuowania instalacji fotowoltaicznych.

Jak zaznacza ministerstwo rozwoju i technologii w ustawie zagadnienia OZE zostały potraktowane w sposób priorytetowy. Nowelizacja przepisów wprowadzi dodatkowe, szczególne ułatwienia w zakresie fotowoltaiki.

Zmiany zostały pozytywnie przyjęte przez inwestorów z branży zajmującej się rozbudową instalacji fotowoltaicznych. W przepisach przygotowano szybką ścieżkę uchwalania planów miejscowych dla OZE oraz liczne ułatwienia, w tym brak potrzeby zgodności ze Studium w tym zakresie w czasie jego obowiązywania.

Wbrew doniesieniom prasowym nie jest prawdą, że nowe prawo wygasza moc wydanych już decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych. Decyzje o warunkach zabudowy będą wydawane z terminem obowiązywania 5 lat od 1 stycznia 2026 r. Decyzje, które stały się prawomocne do tego terminu (w tym prawomocne dzisiaj), są bezterminowe.

Według MRiT fałszywa jest teza Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, że rozwój tego źródła energii zostanie wstrzymany, a nowelizacja ustawa zakazuje budowy farm na gruntach rolnych klasy IV, czyli zwykle na nieużytkach.

Klasa IV to średniej jakości grunty rolne, które są objęte ochroną na postawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Grunty rolne dzielą się na klasy od I do VI. Budowa obiektów na tych gruntach wymaga złożenia wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej (ar. 11 ust. 1-1b w/w ustawy). Nieużytki stanowią oddzielny użytek gruntowy (załącznik nr 1 poz. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków).

Także nieprawdą jest, że przygotowane przepisy ograniczą lokalizowania farm na gruntach IV klasy na dotychczasowych zasadach. Do czasu uchwalenia planu ogólnego, nie dłużej niż do końca 2025 r. farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych (art. 58 ustawy zmieniającej).

Ponadto uchwalenie planu miejscowego dla fotowoltaiki będzie mogło następować nawet, jeżeli w studium nie przewidziano obszarów pod OZE (art. 67 ust. 3 pkt 2 lit a ustawy zmieniającej). Po tym okresie będzie możliwe uchwalenie planu miejscowego w trybie uproszczonym, a procedura może trwać jedynie ok. 3 miesiące (art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1).

Dla inwestycji OZE dopuszczalna również będzie procedura Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, czyli planu miejscowego uchwalanego na wniosek inwestora z porozumieniem z gminą w formie umowy urbanistycznej (art. 37ea, w szczególności art. 37ec ust 6 ustawy zmienianej w art. 1).

Jak ocenia na zakończenie MRiT - są to bardzo daleko idące ułatwienie dla całej branży OZE.

Źródło

Skomentuj artykuł: