Decyzja środowiskowa dla terminala FSRU

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji projektu „Realizacja terminalu FSRU z gazociągiem podmorskim w obrębie akwenu Portu w Gdańsku”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu GAZ-SYSTEM może przystąpić do kolejnych działań, niezbędnych dla realizacji tej strategicznej inwestycji.

- Dziękuję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku za sprawne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla terminalu FSRU, która określa warunki prowadzenia inwestycji i jest niezbędną podstawą do starań o wydanie decyzji lokalizacyjnej - powiedział Sławomir Hinc, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.  

- Nasze projekty realizujemy równoważąc kwestie technologiczne i przyrodnicze. Ograniczenie wpływu na środowisko naturalne jest priorytetem przy wszystkich inwestycjach, a w szczególności tych prowadzonych na terenach tak cennych przyrodniczo jak Zatoka Gdańska. Dlatego dołożymy starań, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć wpływ terminalu FSRU i gazociągu podmorskiego na środowisko i zachować walory krajobrazowe tego miejsca

dodał prezes Hinc

Spółka zrealizuje szereg działań w celu ograniczenia wpływu budowy i eksploatacji terminalu FSRU na środowisko naturalne – wśród nich należy wymienić przede wszystkim bezwykopowe przekroczenie plaży Stogi przez gazociąg łączący terminal FSRU z lądem. Dzięki temu plaża pozostanie nienaruszona i będzie można w dalszym ciągu bez żadnych przeszkód z niej korzystać. Ponadto gazociąg w części podmorskiej zostanie ułożony pod dnem Zatoki, a samo nabrzeże technologiczne będzie zlokalizowane w odległości ok. 3 km od brzegu, tuż przy torze wodnym prowadzącym do Portu Północnego. Dzięki temu wpływ terminalu na krajobraz oraz potencjalny hałas będą minimalne. Budowa i eksploatacja infrastruktury FSRU nie wpłynie też na dostępność wód Zatoki Gdańskiej dla żeglarzy korzystających z przystani w Górkach Zachodnich.

Budowa terminalu FSRU w Gdańsku to realizowany przez GAZ-SYSTEM program inwestycyjny, który podzielony został na część morską i lądową. Pierwsza z nich obejmuje budowę w Zatoce Gdańskiej nabrzeża, do którego na stałe zacumowana będzie jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), czyli statek przystosowany do regazyfikacji dostarczanego przez metanowce skroplonego gazu (LNG), a także gazociągu podmorskiego łączącego terminal z częścią lądową. Druga natomiast to budowa gazociągu Gustorzyn – Gdańsk, którym gaz po regazyfikacji będzie rozprowadzany na terytorium kraju. Część lądowa inwestycji posiada już komplet decyzji niezbędnych do rozpoczęcia budowy.  

Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia prowadzone przez RDOŚ w Gdańsku odbyło się z uwzględnieniem konsultacji społecznych, zorganizowanych pod koniec 2023 roku, równolegle przez RDOŚ i GAZ-SYSTEM. 24 października i 20 listopada ubiegłego roku odbyły się spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami Dzielnicy Krakowiec – Górki Zachodnie. Podczas nich szeroko omówiono zakres inwestycji, jak również sposoby ograniczenia jej wpływu na otoczenie. Na każdym etapie postępowania strony miały możliwość zgłaszania wniosków i uwag.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi LNG Gdańsk dofinansowanie na działanie pod nazwą: „Prace przedinwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”. Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

Źródło

Skomentuj artykuł: