73 mld USD wyniosła wartość dodana sektora teleinformatycznego w państwach Trójmorza

Sektor teleinformatyczny (ICT) w państwach inicjatywy Trójmorza (TSI) szybko się
rozwija. 154 mld USD wyniosła łączna wartość eksportu towarów i usług ICT państw TSI.
 

Branża teleinformatyczna odpowiadała za 73 mld USD wartości dodanej wytworzonej
w krajach TSI i 4,7 proc. PKB tego regionu.

Motor wzrostu

Wynikom ekonomicznym towarzyszy także poprawa stopnia cyfryzacji w państwach Trójmorza. Według wskaźnika DESI kraje TSI nadrobiły dystans względem Finlandii, lidera rankingu, w 3 spośród 4 kategorii. Polski Instytut Ekonomiczny wraz z CEE Digital Coalition, koalicją branży cyfrowej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w raporcie „Sektor ICT w krajach Trójmorza regionalnym motorem wzrostu” przedstawiają stan rozwoju cyfrowego gospodarek TSI oraz rolę i znaczenie sektora ICT w regionie.

Chociaż kraje Trójmorza – poza Estonią – nie zajmują czołowych miejsc w przypadku poziomu rozwoju cyfrowego, mierzonego przez indeks DESI, to jednak na przestrzeni lat zmniejszają dystans do lidera. Najszybciej taka konwergencja występuje w zakresie cyfrowych usług administracji. Pięć krajów TSI (Słowenia, Austria, Litwa, Chorwacja, Estonia) znajduje się powyżej średniej UE w kategorii integracja technologii cyfrowych, zawierającej wskaźniki dotyczące wykorzystania technologii cyfrowych przez firmy.
Natomiast Słowenia zajmuje drugie miejsce pod względem wykorzystania ICT na rzecz zrównoważenia środowiskowego oraz jest liderem w TSI w trzech podkategoriach.

- Mimo że państwa Trójmorza często zajmują końcowe miejsce w poszczególnych kategoriach rankingu DESI, warto jednak przyjrzeć się zmianom punktacji w czasie, tym bardziej, że pozycja w samym rankingu jest w dużej mierze uwarunkowana historycznie i strukturalnie. Trzeba mieć także na uwadze fakt, że na obszary, w których zapóźnienia względem lidera są duże, administracja ma wpływ jedynie pośredni. Przykładem jest wykorzystanie technologii w firmach. Natomiast tam, gdzie zjawisko konwergencji jest najbardziej wyraźne, jak na przykład w obszarze cyfrowej administracji publicznej, widzimy, że administracja państw TSI skutecznie wdraża cyfrowe rozwiązania do swojego funkcjonowania, podnosząc tym samym jakość obsługi obywateli

podkreśla Jakub Witczak, analityk w zespole gospodarki cyfrowej PIE.

Sektor ICT państw Inicjatywy Trójmorza charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju. Świadczy o tym trwały wzrost udziału wartości dodanej w PKB, powstające miejsca pracy a także dynamika obrotów handlowych. W latach 2015-2020 wartość dodana tworzona w sektorze ICT rosła przeciętnie o 10 proc., a w relacji do PKB osiągnęła poziom 4,7 proc. O rosnącym znaczeniu ICT dla regionu świadczy też dynamicznie rosnąca liczba pracujących. W 2020 r. w usługach ICT pracowało niemal 1,4 mln osób, co stanowiło niemal jedną czwartą zatrudnionych w tym sektorze w całej UE. Kraje regionu Trójmorza mają też ugruntowaną pozycję w globalnym handlu, odpowiadając za ok. 4 proc. handlu towarami i ok. 5,5 proc. handlu usługami ICT. Eksport towarów ICT opiera się na komputerach i sprzęcie peryferyjnym (33 proc.), telekomunikacyjnym (31 proc.) oraz elektronice użytkowej (24 proc.), zaś zagraniczna sprzedaż usług ICT jest zdominowana przez usługi komputerowe (81 proc.). Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy oraz Stany Zjednoczone, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż usług jak i sprzętu ICT.

- Sektor ICT zyskuje na znaczeniu w regionie. Stale rośnie świadomość, że cyfrowy filar Trójmorza stanowi dziś w istocie motor napędowy dla wzrostu gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej. Aby w pełni wykorzystać jego ogromny potencjał gospodarczy, konieczna ścisła współpraca w regionie i rozwój ambitnych, międzynarodowa projektów cyfrowych z udziałem państw Trójmorza. Właśnie na rzecz pogłębiania tej współpracy działamy w ramach CEE Digital Coalition

mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska i inicjator CEE Digital Coalition, koalicji branży cyfrowej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło

Skomentuj artykuł: