Inwestycje i działania klimatyczne w PGE. Spółka podsumowała 2020 rok

Nowa strategia do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, porządkowanie aktywów, obniżenie zadłużenia o ponad 2 mld zł, przygotowanie Grupy PGE do transformacji – to główne działania podjęte przez zarząd Polskiej Grupy Energetycznej w ostatnim czasie. Spółka właśnie podsumowała trudny 2020 rok.

Ubiegły rok upłynął w PGE pod znakiem prac nad nową strategią Grupy do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Nowa strategia wychodzi naprzeciw radykalnym zmianom otoczenia rynkowego, regulacyjnego i społecznego. Zarząd PGE przedstawił w niej plan transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym oraz zawarł cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii. Do 2030 roku na inwestycje nisko i zeroemisyjne Grupa PGE przeznaczy ponad 75 mld złotych.

Zdaniem Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PGE, Grupa jest dobrze przygotowana do transformacji. 

Jednym z filarów tej transformacji są morskie farmy wiatrowe. Dzięki bardzo dobrze wynegocjowanej umowie z naszym partnerem biznesowym – duńską firmą Ørsted jesteśmy gotowi na realizację inwestycji na Bałtyku o mocy 2,5 GW. Ta technologia całkowicie odmieni polską energetykę i Grupę PGE, a już za pięć lat do naszych domów popłynie pierwszy prąd z tych instalacji. Przygotowujemy dodatkowy projekt morski o mocy 1 GW oraz planujemy kolejne we współpracy ze spółkami Enea i Tauron. W 2020 roku zwiększyliśmy moc zainstalowaną w wietrze o ponad 20 proc. i obecnie w tej technologii dysponujemy 700 MW mocy. Mamy blisko 150 MW w zamrożonych projektach wiatrowych, w bardzo dobrych lokalizacjach. Przygotowaliśmy kompleksowy plan inwestycyjny przejścia na paliwo gazowe w ciepłownictwie – mówimy tu o mocy rzędu 1000 MWe. Dzięki zaplanowanym modernizacjom i rozwojowi sieci dystrybucyjnej stworzymy możliwości rozwoju OZE i energetyki prosumenckiej

powiedział szef PGE.

Strategiczna rezerwa węglowa i inwestycje w regionach związanych z energetyką konwencjonalną

Równolegle do realizacji założeń Strategii, Grupa PGE realizuje prace nad transformacją regionu bełchatowskiego i turoszowskiego, których rozwój w znacznym stopniu opiera się na energetyce konwencjonalnej. Grupa PGE podjęła działania, które mają na celu wykorzystanie ich energetycznego potencjału, poprzez szereg inwestycji głównie w odnawialne źródła energii. Zgodnie z zapowiedziami zarządu PGE, ważnym elementem transformacji będzie program przekwalifikowania pracowników sektora w kierunkach związanych z rozwojem energetyki nisko i zeroemisyjnej oraz innych zawodach, na które będzie zapotrzebowanie. W Bełchatowie już we wrześniu 2021 roku powstanie specjalnie powołane w tym celu Centrum Rozwoju Kompetencji. Według szacunków Grupa PGE przeznaczy do 2030 roku łącznie 7 mld zł na inwestycje w tych regionach.

Mamy bardzo konkretne plany na rozwój, w szczególności terenów pokopalnianych, które dysponują ogromnym potencjałem do rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki. To tereny przemysłowe z łatwym dostępem do sieci. Równolegle czekamy na decyzje dotyczące przyszłości aktywów konwencjonalnych. Nowy podmiot zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski do czasu, gdy jako kraj będziemy dysponować stabilnymi źródłami energii np. w postaci elektrowni jądrowych. Powstanie strategicznej rezerwy węglowej zarządzanej przez Skarb Państwa i równoległe inwestowanie przez spółki energetyczne w OZE jest konieczne dla zapewnienia niezależności energetycznej Polski

podkreślił Wojciech Dąbrowski.

Skuteczne zarządzanie Grupą PGE, umożliwiające realizację planów na kolejne lata

W 2020 roku zysk EBITDA Grupy PGE wyniósł blisko 6 mld złotych. Był on pod niekorzystnym wpływem zdarzeń jednorazowych w przeciwieństwie do roku 2019, w którym Grupa otrzymała dodatkowy przydział uprawnień do emisji CO2. W efekcie powtarzalny zysk EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) PGE w minionym roku wyniósł 6,2 mld złotych i był o 7 proc. niższy niż w roku 2019, gdy wyniósł 6,6 mld złotych.

Na niższy poziom wyniku EBITDA wpłynęła przede wszystkim pogarszająca się marżowość segmentu Energetyki Konwencjonalnej, który w 2020 roku nie otrzymywał już darmowych uprawnień do emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej. EBITDA powtarzalna segmentu wyniosła 1,9 mld złotych i była prawie 0,8 mld złotych niższa niż rok wcześniej, kiedy sięgnęła 2,7 mld złotych.

Do ograniczenia efektu spadku na działalności konwencjonalnej przyczynił się segment Energetyka Odnawialna, odnotowujący powtarzalny zysk EBITDA 0,6 mld złotych wobec 0,5 mld złotych w 2019 roku.

Segment Dystrybucja, utrzymując powtarzalną EBITDA na poziomie 2,3 mld złotych, w 2020 roku stał się dominującym segmentem działalności Grupy PGE, z 38 proc. udziałem w powtarzalnej EBITDA Grupy. Porównywalny wynik rok do roku odnotwany został również w segmencie Ciepłownictwo (0,9 mld złotych).

Zysk netto Grupy PGE w 2020 roku wyniósł 0,1 mld złotych, wobec straty w wysokości 3,9 mld złotych w roku 2019, będącej efektem odpisów z tytułu utraty wartości aktywów konwencjonalnych.

Jak zauważa Paweł Strączyński, wiceprezes PGE ds. finansowych, zadłużenie Grupy w skali roku zostało obnizone o ponad 2 mld zł.

W ostatnim roku jako zarząd postawiliśmy na ograniczenie niepotrzebnych wydatków i skoncentrowaliśmy się na inwestycjach o największej stopie zwrotu. Zamknęliśmy projekty, które nie gwarantowały odpowiednych zysków w przyszłości. Nasze wysiłki w obszarze zarządzania Grupą oraz stabilność finansowa zostały zauważone przez agencje ratingowe. PGE utrzymała najwyższe oceny kredytowe wśród grup paliwowo-energetycznych w Polsce. W tak trudnych warunkach rynkowych uważam to za sukces. Dzięki temu możliwe będzie finansowanie programu inwestycyjnego Grupy PGE o wartości 75 mld zł po konkurencyjnym koszcie kapitału, tym bardziej, że agencje ratingowe podtrzymały także stabilną perspektywę ratingu. Za priorytet uznajemy utrzymanie zadłużenia gwarantującego utrzymanie ratingu na dotychczasowym poziomie, pomimo presji rynkowej i znacznych wydatków inwestycyjnych na transformację

zapewnił Paweł Strączyński.

Według zarządu spółki, Grupa PGE trudny rok pandemii wykorzystała na przygotowanie się do transformacji energetycznej i nowe otwarcie w zielonych inwestycjach.

To był czas intensywnych prac koncepcyjnych. Wykorzystaliśmy ten trudny czas na uporządkowanie Grupy i stworzenie strategicznych ram do nowego otwarcia

podsumował prezes PGE.
Źródło

Skomentuj artykuł: