Jest państwowa cena za energię z offshore

Cena maksymalna za energię elektryczną z morskiej farmy wiatrowej. będąca podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda wyniesie 319,6 zł za MWh. Minister klimatu podpisał we wtorek odpowiednie rozporządzenie.

Określona w rozporządzeniu cena maksymalna jest podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu wsparcia, a więc ceny, jaka może zostać przyznana w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla pierwszych projektów offshore w polskiej części Bałtyku.

Jak przypomniało ministerstwo klimatu, zaproponowana pierwotnie w projekcie rozporządzenia cena maksymalna wynosiła 301,5 zł za MWh. W trakcie uzgodnień i konsultacji Ministerstwo Aktywów Państwowych postulowało ustalenie tej ceny na poziomie 325,62 zł za MWh.

W trakcie konsultacji inwestorzy wskazywali w swoich uwagach, że cena maksymalna na poziomie 301,5 zł za MWh dla morskich farm wiatrowych jest zbyt niska i może uniemożliwić realizację części projektów w ramach pierwszej fazy systemu wsparcia. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zaproponowało 372,17 zł za MWh.

Według resortu klimatu, ostateczna cena na poziomie 319,6 zł za MWh uwzględnia koszty inwestycyjne i operacyjne dla morskiej farmy wiatrowej oddalonej od brzegu o 55 km. Ponadto, uwzględnia zastosowanie cen stałych za 2021 r., wyższych kosztów bilansowania, opłaty za przedłużenie pozwolenia lokalizacyjnego oraz podatku od nieruchomości od infrastruktury lądowej.

Ministerstwo przypomniało, że metodykę wyliczenia ceny maksymalnej przygotował specjalny zespół. Składał się z przedstawicieli: Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Koordynatora Służb Specjalnych, Szefa Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa URE. Wielkość ceny maksymalnej została wyznaczona w oparciu o metodykę przedstawioną przez Zespół i zatwierdzoną przez Ministra Klimatu i Środowiska - podkreślił resort.

Rozporządzenie cenowe jest jednym z głównych aktów wykonawczych do ustawy o promowaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Określona w nim cena maksymalna będzie dla inwestorów realizujących projekty w pierwszej fazie rozwoju rynku punktem wyjściowym do złożenia wniosku do Prezesa URE o przyznanie wsparcia. O wsparcie w ramach pierwszego etapu wystąpić mogą projekty o łącznej mocy 5,9 GW. Termin składania wniosków mija z końcem marca. Według ostatnich informacji URE, wnioski złożyło 9 podmiotów.

Źródło

Skomentuj artykuł: