Od 1 czerwca nowe prawo celne

8 kwietnia br. prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo celne z 30 marca br., przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Nowelizacja ujednolici i usprawnieni wydawanie decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów. Nowe rozwiązania obejmą również identyfikację cudzoziemców do celów podatkowych.

„Ustawa wprowadza szereg rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów. Zaproponowane przez nas rozwiązania spotkały się  z aprobatą środowisk gospodarczych zaangażowanych w obrót towarowy z zagranicą -  podkreśla szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska
 

- Założeniem jest usprawnienie wydawania decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych i opłat związanych z importem towarów. Naszym celem jest również odformalizowanie procedur w sprawach celnych  

dodaje Rzeczkowska

W przypadku importu towarów prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla określenia  należności celnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej (o ile będą one należne). W konsekwencji tego postępowania wydana zostanie jedna decyzja dla wszystkich tych należności i opłat. Obecnie postępowanie celne i podatkowe prowadzone są odrębnie a w ich wyniku - w zależności od rodzaju towaru - wydawanych jest nawet kilka decyzji (dotyczących należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej - w przypadku importu paliw silnikowych  i paliwowej - w przypadku importu paliw silnikowych i gazu). 

Odformalizowany zostanie również wpis osoby na listę agentów celnych. Wpis na listę będzie, tak jak obecnie, decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Skrócony zostanie czas oczekiwania podmiotów i osób zainteresowanych na taki wpis, gdyż sam wpis odpowiednio do wykazu albo na listę będzie decyzją.

Ponadto nowe przepisy ujednolicają tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z importem towarów.

Ustawa umożliwieni nadawanie numeru PESEL osobom (głównie cudzoziemcom) nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT, które nie posiadają zameldowania na terytorium RP. Zmiany w zakresie identyfikacji podatkowej będą korzystne dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Nowe przepisy wprowadzają uproszczenie i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych m.in. poprzez umożliwienie podmiotom przekazywania informacji określonych w ustawie o grach hazardowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wpisy do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych będą zatwierdzane przez upoważniony organ Krajowej Administracji Skarbowej. 

Ustawa wprowadza również zmiany dostosowujące przepisy regulujące opłatę paliwową do przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz możliwość ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Naczelnik urzędu celno-skarbowego stanie się organem właściwym do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych (obecnie informacje te składane są do naczelnika urzędu skarbowego).
 

Skomentuj artykuł: