Oglądasz telewizję, słuchasz radia – trzeba uiścić abonament RTV. A kto jest zwolniony?

W większości polskich domów znajdziemy telewizory czy odbiorniki radiowe. I powszechną wiedzą jest, że oglądanie filmów czy słuchanie muzyki wiąże się z koniecznością opłacenia abonamentu RTV. Co roku jednak można skorzystać ze zniżek, a niektóre osoby są wręcz zwolnione z tego obowiązku. Ich lista jest dość długa…

W przypadku abonamentu RTV zasada jest bardzo prosta.

„Osoba używająca odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązana do jego rejestracji w terminie 14 dni, od dnia wejścia w ich posiadanie oraz uiszczania opłat abonamentowych” 

– przypomina Poczta Polska, która odpowiada za obsługę tych formalności.

Przysłowiowy Kowalski, który nie chce narażać się na nieprzyjemności, powinien dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej lub po prostu w dowolnej placówce pocztowej. A później regularnie opłacać abonament.

Ile trzeba zapłacić?

Stawkę jaką trzeba zapłacić za abonament RTV, ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 
 

Obecnie wynosi ona:
- Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).
- Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Jak uzyskać zniżkę?

Stawki za abonament RTV są więc precyzyjnie określone i w tej kwestii nie ma dowolności, ale istnieje możliwość uzyskania całkiem sporych zniżek. Mechanizm pozwalający na skorzystanie z nich nie jest skomplikowany - wysokość upustów uzależniona jest jedynie od tego, czy i na jak długi okres abonament zostanie opłacony „z góry”.

„W ciągu roku można korzystać z upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Od prawie 3% rabatu przy płatności za 2 miesiące do ponad 4% za 11 miesięcy” 

– wyjaśnia Poczta Polska.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji konkretny przykład: jeśli opłacimy abonament od lipca do grudnia za 6 miesięcy z góry, użytkownik radia musi wysupłać 49,60 zł zamiast 52,20 zł, a w przypadku posiadacza telewizora - 155,70 zł zamiast 163,80 zł. 

„Warunkiem skorzystania ze zniżki jest wniesienie opłaty z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. W naszym przykładzie będzie to do 25 lipca” 

– zaznacza pocztowa spółka.

Jak można się domyślić, najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest uiszczenie należności „z góry” za cały rok. Dlaczego? Bo można wtedy liczyć na rabat nawet w wysokości 10 procent. Jedno ważne zastrzeżenie – ponieważ obecny rok już trwa, to z tej opcji będzie można skorzystać dopiero w przyszłym, jeśli zapłacimy za 12 miesięcy z góry, ale równocześnie do 25 stycznia 2024 r. 

„Stawki opłat na rok 2024, zgodnie z rozporządzeniem KRRiT, pozostają na poziomie stawek obowiązujących w roku bieżącym”
 

– podkreśla Poczta Polska.

Nie każdy musi płacić

Teoretycznie abonament RTV powinien zapłacić każdy posiadacz telewizora, czy odbiornika radiowego. Zgodnie jednak z obowiązującym w Polsce prawem, zwolnione z tego obowiązku są określone grupy społeczne, przede wszystkim osoby w podeszłym wieku i w trudnej sytuacji życiowej. Lista jest dość długa, więc warto sprawdzić, czy do któreś nie należymy.

Komu konkretnie przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych?

„Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów” 

– wylicza Poczta Polska.

W tym gronie są również osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Poza tym:
- osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
- osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, 
- osoby bezrobotne, 
- osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

„Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa” 

– podkreślono.

Oczywiście, także osoby, które ukończyły 75 lat i dokonały rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnione z uiszczania opłat abonamentowych. Mało tego, w przeciwieństwie do innych uprawnionych, seniorzy nie muszą nawet zgłaszać w placówkach pocztowych takiego uprawnienia, bo z mocy prawa są zwolnione z opłaty.

Natomiast pozostałe osoby powinny udokumentować, że należą do jednej z grup bez obowiązku opłaty abonamentu RTV. Trzeba to zrobić w placówce pocztowej i przedstawić stosowne dokumenty. Ich listę można znaleźć TUTAJ

„Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w placówce pocztowej dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia” 

– zaznacza Poczta Polska.
Źródło

Skomentuj artykuł: