PGNiG zmodyfikuje ceny dla samorządów?

Apel do premiera, szefa resortu aktywów państwowych oraz władz PGNiG ws. waloryzacji cen gazu w obowiązującej umowie przyjęło w poniedziałek zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Samorządowcy wskazują, że cena w ich umowie jest trzykrotnie wyższa, niż obecna cena PGNiG.

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny analizuje możliwość systemowego rozwiązania umożliwiającego modyfikację cen w kontraktach z podmiotami samorządowymi; musiałoby ono jednak uwzględniać szereg okoliczności ekonomicznych i prawnych, w tym zgodność z Prawem zamówień publicznych.

To wniosek z przesłanego stanowiska dotyczącego poniedziałkowego apelu samorządów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do premiera, szefa resortu aktywów państwowych oraz władz PGNiG ws. waloryzacji cen gazu w obowiązującej umowie. Samorządowcy wskazali w wystąpieniu, że cena w ich umowie jest trzykrotnie wyższa, niż obecna cena PGNiG.

W przesłanym w poniedziałek wieczorem stanowisku spółka PGNiG OD przypomniała, że zasady, zgodnie z którymi sprzedaje paliwo gazowe przeznaczone dla podmiotów samorządowych, są określone przez samego kupującego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

„Wynika to z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która zobowiązuje podmioty samorządowe do określenia kluczowych założeń przyszłej umowy (w tym przypadku dotyczącej dostaw gazu) już na etapie ogłoszenia postępowania zakupowego. W przypadku postępowania zorganizowanego przez GZM, umowa zakładała stałą (niezmienną) cenę gazu przez cały czas trwania kontraktu” – zaznaczyła PGNIG OD.

W tym kontekście zwróciła uwagę na mechanizm zakupu gazu na potrzeby realizacji tego typu kontraktów. 

„W momencie ich zawarcia PGNiG Obrót Detaliczny dokonuje kontraktacji całego wolumenu gazu, który ma być dostarczony na podstawie umowy. Oznacza to, że dla spółki koszt zakupu gazu na potrzeby realizacji kontraktu jest również niezmienny i późniejsze spadki cen paliwa na rynku giełdowym nie powodują spadku kosztu pozyskania gazu niezbędnego do realizacji danego kontraktu” – wyjaśniła spółka.

Zadeklarowała świadomość sytuacji, w której znalazły się samorządy GZM, a która – jak wybito w stanowisku - jest konsekwencją ekstremalnie wysokich cen gazu, z jakimi w 2022 r. zmagała się cała Europa w efekcie działań Federacji Rosyjskiej obliczonych na wywołanie kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej.

„Analizujemy możliwość systemowego rozwiązania, które umożliwiałoby modyfikację cen w kontraktach z podmiotami samorządowymi. Takie rozwiązanie musi jednak uwzględniać wskazane wyżej okoliczności ekonomiczne i prawne, w szczególności zgodność działań zamawiającego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych” – zastrzegła PGNIG OD.

Przypomniała jednocześnie, że zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, bardzo szeroka kategoria odbiorców podlegających jednostkom samorządu terytorialnego jest uprawniona do korzystania z ceny gazu zamrożonej na poziomie 200,17 zł/MWh.

Są to, między innymi, szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz wiele innych, społecznie wrażliwych odbiorców. Wszystkie tego rodzaju uprawnione podmioty mogą korzystać z niższych, ustalonych ustawowo cen paliwa gazowego.

„Dotychczas PGNiG Obrót Detalicznych objęło ochroną ponad 36 tys. odbiorców społecznie wrażliwych, w tym wiele podmiotów podlegających jednostkom samorządu terytorialnego, także tych zrzeszonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – poinformowała spółka PGNiG OD.

W apelu przyjętym uchwałą zgromadzenia GZM jego sygnatariusze wyrazili „stanowczy sprzeciw wobec wysokich cen gazu oraz braku możliwości ich waloryzacji w zawartych wcześniej kontraktach”.

„Ceny gazu zakontraktowane na obecny rok w wyniku postępowania przetargowego są dla części naszych jednostek nawet trzykrotnie wyższe, niż te obowiązujące w bieżących cennikach spółki PGNiG S.A. Podmioty te nie świadczą usług komercyjnych, tylko zaspokajają istotne potrzeby naszych mieszkańców. Narażając te podmioty na niepotrzebnie ponoszone, wyższe koszty, w rzeczywistości ogranicza się prawo mieszkańców do korzystania z ich usług” – zaznaczyli samorządowcy.

Wskazali, że GZM ze względu na przyjętą formułę wspólnego zakupu gazu w grupie zakupowej jest jednym z kluczowych jego odbiorców w skali całego kraju. „Apelujemy o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań, które doprowadzą do waloryzacji zawartych wcześniej kontraktów do poziomu wynikającego z obecnych cen na rynku paliw” - podsumowali.

Jak napisano w uzasadnieniu uchwały ws. przyjęcia apelu, w efekcie ubiegłorocznego przetargu GZM gminy i ich jednostki zawarły z PGNiG umowy na dostawę gazu na 2023 r. ze stawką 89,923 gr za kilowatogodzinę netto, a w obecnym cennika PGNiG stawka ta wynosi 35,356 gr/kWh netto.

Źródło

Skomentuj artykuł: