Popyt krajowy głównym motorem wzrostu gospodarczego 

4,1 proc. - tyle wyniósł wzrost PKB za cały 2019 r. Bardzo pozytywnym sygnałem jest wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych wzrost inwestycji, który w całym 2019 r. wyniósł 6,9 proc. Relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+1,1 pkt proc.) wykazał się w ostatnim kwartale 2019 r. popyt zagraniczny – stwierdza ministerstwo rozwoju (MR) w komentarzu do ostatnich danych GUS.

Wg wstępnego szacunku GUS realny przyrost PKB polskiej gospodarki w IV kw. 2019 r. wyniósł 3,2 proc. (niewyrównany sezonowo). Dane te zostały skorygowane o +0,1 pkt. proc. w stosunku do szybkiego szacunku GUS sprzed dwóch tygodni. Zgodnie z przewidywaniami MR w górę, z 4,0 do 4,1 proc. skorygowany został również wzrost PKB za cały 2019 r.

Głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski w ostatnim kwartale ub. roku pozostawał popyt krajowy. Dominującą rolę pełni tu w dalszym ciągu konsumpcja, której wzrost wyniósł 3,2 proc. r/r. Pozytywnie na dynamikę tego komponentu PKB wpływa bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz transfery społeczne wspierane dodatkowo ograniczeniem obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT.

Bardzo pozytywnym sygnałem jest wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych wzrost inwestycji, który w całym 2019 r. wyniósł 6,9 proc., a w samym IV kw. 4,9 proc r/r. Choć wskaźniki sektorowe nie sygnalizowały tak dobrego odczytu w obszarze nakładów brutto na środki trwałe pod koniec ubiegłego roku, to w naszej ocenie jego źródeł należy upatrywać po stronie sektora prywatnego, gdzie zarówno przedsiębiorstwa jak i gospodarstwa domowe zwiększały wydatki inwestycyjne. Nasz bazowy scenariusz zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku – podkreśla MR.

Pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro czy też globalnych napięć handlowych, popyt zagraniczny wykazał się w ostatnim kwartale 2019 r. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+1,1 pkt. proc.). Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu wykazują się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając swoją pozycję konkurencyjną.
 

Skomentuj artykuł: