PPK na ostatniej prostej

Od 1 stycznia trwa ostatni etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), który zakończy się 23 kwietnia. Mikroprzedsiębiorcy mogą być zwolnieni z tego obowiązku pod warunkiem, że wszystkie osoby zatrudnione przez dany podmiot złożą deklarację rezygnacji z udziału w PPK - przypomina serwis Prawo.pl.

Ostatni etap wdrażania PPK dotyczy firm zatrudniających mniej niż 20 osób oraz jednostek sektora finansów publicznych, czyli generalnie wszystkich pracodawców, którzy tych umów nie musieli zawrzeć wcześniej. Na wybór instytucji zarządzającej mają oni czas tylko do 23 kwietnia.

Jak podaje Prawo.pl, mikrofirmy mogą zostać zwolnione z obowiązku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w przypadku, gdy wszystkie osoby w nich zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z wpłat do PPK.

Za mikroprzedsiębiorcę dla celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, który nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Zwolnienie obowiązuje tylko do dnia, w którym pierwsza osoba zatrudniona złoży temu podmiotowi wniosek o dokonywanie wpłat do PPK lub do dnia, w którym mikroprzedsiębiorca zatrudni osobę, która nie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK.

Zwolnione z obowiązku utworzenia PPK są też osoby fizyczne, które zatrudniają - w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą - inną osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby, czyli np. zatrudniają opiekunkę do dziecka albo pomoc domową.

Eksperci, cytowani przez Prawo.pl, spodziewają się dużej liczby podmiotów, w których nie zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK lub o prowadzenie PPK.

Źródło

Skomentuj artykuł: