PZU wśród najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli

W pierwszej połowie roku 2022 Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 12,6 md zł. Wypracowany zysk netto wyniósł 1,48 mld zł, a zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 18,5%. Dynamicznie rosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, przychody w filarze zdrowia i zyski z inwestycji.

W pierwszej połowie br., w szczególności w II kwartale, gospodarka coraz mocniej odczuwała skutki nowych, zwiększających niepewność i niestabilność zagrożeń. Widoczne wciąż następstwa pandemii zostały spotęgowane w wyniku ataku Rosji na Ukrainę, co doprowadziło m.in. do skokowego wzrostu cen nośników energii i żywności w wymiarze globalnym, napędzającego inflację, multiplikującego koszty i grożącego spowolnieniem gospodarczym. 

- Efektywność i odporność przyjętego przez nas modelu biznesowego, w którym dbamy o mocną pozycję kapitałową i dywersyfikujemy segmenty działalności, pozwala Grupie PZU rozwijać się stabilnie i równoważyć skonsolidowany wynik praktycznie w każdej sytuacji rynkowej. Wzrost przypisu składki w pierwszym półroczu tego roku to zasługa zwiększenia o 6,9% rok do roku sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności. Główną rolę odegrały dwucyfrowe wzrosty w segmencie autocasco oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym korporacyjnych. Zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w tym samym okresie minionego roku, ale spadek wynika głównie ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, tzn. konieczności dostosowania poziomu rezerw w segmentach ubezpieczeniowym i bankowym. Nawet w tych okolicznościach osiągnęliśmy bardzo dobry zwrot na kapitale, przewyższający ambicje strategiczne i lokujący nas wśród najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli

- mówi prezes PZU, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

W pierwszym półroczu br. Grupa PZU zwiększyła sprzedaż do 12,6 mld zł, czyli o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. (w drugim kwartale br. do 6,4 mld zł, tj. o 3,2% r/r). Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej po I poł. br. wyniósł 1,48 mld zł (spadek o 9,4% r/r), a w samym II kw. br. 722 mln zł (spadek o 4,2%). Rentowność kapitałów własnych (ROE), przypadających właścicielom jednostki dominującej, wyniosła 18,5%, przekraczając cel wskazany w strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 (17,4%).

Do wyniku Grupy przyczyniły się także dobre rezultaty z działalności inwestycyjnej oraz rosnąca kontrybucja działalności bankowej (407 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 251 mln zł rok wcześniej), na które pozytywnie oddziaływało środowisko wysokich stóp procentowych. Zwrot na portfelu głównym w I poł. 2022 r. osiągnął 4,4% i wyniósł 961 mln zł. Rok wcześniej było to 1,324 mld zł, ale wówczas na ten wynik mocno wpłynął jednorazowy zysk w wysokości 548,7 mln zł z tytułu wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej.

- Bezpieczna struktura portfela, w której instrumenty dłużne stanowią główne aktywo, zapewnia nam stabilny poziom przychodów nawet w okresach trudnych dla rynków finansowych. W pierwszym półroczu tego roku 78% osiągniętego wyniku inwestycyjnego pochodziło z odsetek od instrumentów dłużnych. W dalszej perspektywie pozytywnie oceniamy wpływ wyższych stóp procentowych na rentowność portfela, w którym zapadające obligacje będziemy mogli odnawiać po wyższych stopach zwrotu

- zauważa Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

Solidne wyniki wypracowywane w sposób powtarzalny oraz silna pozycja kapitałowa Grupy PZU, potwierdzona m.in. współczynnikiem wypłacalności Solvency II przekraczającym 200% i oceną ratingową agencji S&P na poziomie A- z perspektywą stabilną, pozwalają utrzymać wypłatę wysokich dywidend. 

- Jesienią PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel blisko 1,7 mld zł. Obecnie implikuje to stopę dywidendy na poziomie ok. 6,5%. Jeśli akcjonariusz jest z nami od początku, czyli od debiutu na giełdzie w roku 2010, to skumulowana dywidenda na każdą jego akcję PZU, z wypłacaną w tym roku włącznie, wyniesie już 31,5 zł

- wskazuje Beata Kozłowska-Chyła.

- Niezależnie od okoliczności zewnętrznych, zachowujemy pełną zdolność do rozwijania swojego biznesu i realizacji przyjętych ambicji strategicznych. Druga połowa roku będzie stała pod znakiem poważnych wyzwań dla globalnej i polskiej gospodarki. Zasoby, którymi dysponuje Grupa PZU, nakreślone cele i udowodniona przez nas w minionych kwartałach i ostatnich dwóch latach zdolność do ich skutecznego osiągania, pozwalają nam jednak na ostrożny optymizm. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by stawić czoła przeciwnościom, utrzymać swoją pozycję rynkową i należycie zadbać o bezpieczeństwo i korzyści naszych klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy

- zapowiada prezes PZU.
Źródło

Skomentuj artykuł: