Rozbudowa tłoczni gazu Odolanów wstrzymana

Jak poinformował GAZ-System, państwowa spółka realizująca rozbudowę gazociągów w Polsce w związku z budową norwesko-duńsko-polskiego gazociągu Baltic Pipe (mającego dostarczać do naszego kraju rocznie do 10 mld m3 gazu z Norwegii), Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w ogłoszonym wyroku stwierdził nieważność czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum spółek: Atrem, JT, PIP Makrum oraz PROJPRZEM w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla tłoczni gazu Odolanów (woj. wielkopolskie).

Stało się tak w wyniku odwołania jednego z uczestników postępowania, spółkę Control Process. SA przy KIG uznał, że wystąpiło „niespełnienie przez konsorcjum wymagań formalnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie potwierdzenia doświadczenia”.

Jak poinformowała Iwona Dominiak, rzecznik GAZ-Systemu, „Z uwagi na fakt, iż pozostałe oferty złożone przez oferentów w postępowaniu na wybór wykonawcy tłoczni Odolanów znacznie przekraczają budżet przeznaczony na tę inwestycję, firma podjęła decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. GAZ-System informuje, że przeprowadzi nowe postępowanie dot. wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów. Postępowanie to zostanie przeprowadzone w trybie, który nie wpłynie na zakładany pierwotnie harmonogram realizacji tej inwestycji. W nowym postępowaniu zakupowym GAZ-System doprecyzuje postanowienia SIWZ dotyczące potwierdzenia doświadczenia, które wzbudziły wątpliwości interpretacyjne. Nie zmieni to istoty warunków zawartych w SIWZ”.

Nowa tłocznia gazu Odolanów odpowiedzialna będzie za zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego poprzez przetłaczanie zwiększonych ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza Północ - Południe. Dla gminy, na terenie której tłocznia zostanie rozbudowana istotną korzyścią będą corocznie odprowadzane przez GAZ-System podatki – poinformowała dodatkowo firma.

Skomentuj artykuł:

N