Rząd z udzielonym absolutorium za wykonanie budżetu państwa za 2022 r.

Dochody budżetu państwa w 2022 r. wyniosły 504,8 mld zł, wydatki 517,4 mld zł. Rok 2022 zamknął się z deficytem w wysokości 12,6 mld zł.

- Przyjęcie przez Sejm sprawozdania w wykonania budżetu za ub. rok i udzielenie Radzie Ministrów absolutorium jest wyrazem zaufania do naszej ciężkiej pracy - zarówno na etapie procedowania i uchwalania ustawy budżetowej na 2022 r., jak i teraz, na etapie sprawozdania z jej wykonania. Pamiętajmy, że projekt ustawy budżetowej na 2022 rok był opracowywany na początku drugiej połowy roku 2021, w okresie odbudowywania się gospodarki po okresie załamania aktywności ekonomicznej spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19. Natomiast na samą realizację postanowień ustawy znaczący wpływ miał silny szok podażowo-popytowy wywołany wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Podkreśliła, że w tych niespokojnych czasach rząd aktywnie wspierał Polaków.
 

W 2022 r. przeprowadziliśmy jedną z największych w ostatnich latach reform podatkowych, na której skorzystało niemal 20 mln Polaków. Wypłaciliśmy 13 i 14 emerytury. Obniżyliśmy do 0% stawkę podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze. Obniżyliśmy VAT i akcyzę na paliwa czy prąd. Wdrożyliśmy też różne inne rozwiązania takie jak dodatek osłonowy, Tarcza Solidarnościowa czy zamrożenie cen gazu. Determinacja rządu we wspieraniu Polaków jest wizytówką naszej wspólnej pracy

dodała.

Dochody budżetu państwa w 2022 r. wyniosły 504,8 mld zł i były wyższe o 12,9 mld zł (tj. o 2,6%.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022. W porównaniu do 2021 r. wzrosły o blisko 10 mld zł, tj. nominalnie o 2%, a realnie spadły o 10,8%.

Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w 2022 r. były dochody podatkowe, które wyniosły 465,5 mld zł i stanowiły 15,1% PKB. Wzrosty w porównaniu z 2021 r. uzyskano głównie z podatku CIT - wzrost o 33,9% r/r i z podatku VAT - wzrost o 6,8% r/r.

Dochody z tych źródeł stanowiły razem 59,5% łącznych dochodów budżetu państwa.

Wydatki budżetu państwa, w kwocie 517,4 mld zł, były niższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r. o 0,9%. Kwota ta została ustalona z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, tj. z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz zabezpieczeniem skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W porównaniu z 2021 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2022 były niższe o 3,8 mld zł, tj. nominalnie o 0,7%, realnie natomiast były niższe o 13,2%.

Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2022 r. w odnotowanym PKB
wyniósł 16,8%.

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 12,6 mld zł, jego wykonanie było niższe o 57,9% od wielkości planowanej w ustawie budżetowej.

Skomentuj artykuł: