Tomanek: Przemysł jednym z obszarów gospodarki najlepiej sobie radzących ze skutkami pandemii

Wyniki przemysłu w listopadzie były znacznie lepsze od spodziewanych. Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2020 była wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. o 5,4%. wobec wzrostu o 1,4%, notowanego w listopadzie ub.r.  A zatem wzrost roku do roku 2019/2020 był wyższy niż 2018/2019 – napisał w komentarzu prof. Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. 

Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym wzrost wyniósł 3,5% w ujęciu rocznym. Listopadowy wzrost oznacza nieprzerwany, półroczny wzrost produkcji przemysłowej, potwierdzając, że przemysł jest jednym z obszarów gospodarki najlepiej sobie radzących ze skutkami pandemii.

Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w stosunku do listopada 2019 r. odnotowano w 24. działach przemysłu. Największy wzrost zanotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 24,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 15,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 13,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 12,0%), pozostałego sprzętu transportowego (10,7%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 9,7%) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 8,9%). W 10 działach przemysłu odnotowano spadek produkcji sprzedanej w porównaniu z listopadem ub.r., a największe dotyczyły wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,5%), produkcji maszyn i urządzeń (o 10,4%), metali (o 5,2%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,0%).

Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w listopadzie br. o 0,2% w ujęciu rok do roku, a w porównaniu z październikiem 2020 utrzymały się na poziomie notowanym przed miesiącem. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast odpowiednio o 2,4% r/r i o 0,2% w relacji do października br.

Wyniki przemysłu w listopadzie były znacznie lepsze wyniki przemysłu w listopadzie od konsensusu rynkowego głównie za sprawą wysokiej dynamiki notowanej w produkcji pojazdów samochodowych. Na grudzień MRPiT przewiduje wzrost produkcji przemysłowej na poziomie 8,6% co będzie wynikało przede wszystkim z korzystnych efektów kalendarzowych. Większą produkcję odnotują niemal wszystkie działy, za wyjątkiem m.in. produkcji dóbr związanych z energią, maszyn i urządzeń oraz pozostałego sprzętu transportowego.

Skomentuj artykuł: