Więcej ciepła bez smogu

Minister Michał Kurtyka podpisał „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz BGK w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”. Porozumienie to jest częścią działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

1 stycznia 2021 r. resort min. Kurtyki wraz z NFOŚiGW przejął od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu „Stop Smog”. Program finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wnioskodawcą w programie „Stop Smog” jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji, pozostałe 30% stanowi jej wkład własny. Wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100% kosztów inwestycji.
Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do programu „Stop Smog”. Najważniejsze zmiany obejmują m.in.:

  •     umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
  •     wydłużenie z 3. do 4. lat okresu realizacji porozumienia;
  •     dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
  •     zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków);
  •     zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
  •     skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Nabór dla gmin w ramach programu „Stop Smog” - na nowych, łatwiejszych zasadach – NFOŚiGW planuje ogłosić w lutym, o czym poinformuje m.in. na stronie programu „Czyste Powietrze”.

Skomentuj artykuł: