Więcej praw dla pasażerów kolei

7 czerwca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, które zastąpi Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie pojęcia „wspólny bilet” oraz zmiana minimalnego czasu zgłoszenia potrzeby udzielenia wsparcia osobie z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się.

Nowe rozporządzenie wnosi zmiany i nakłada nowe obowiązki na PKP Intercity jako przewoźnika świadczącego dalekobieżne usługi pasażerskie. W związku z tym Spółka w swoich regulacjach dokonała zmian informujących w jakich przypadkach bilety są wspólnym biletem, a kiedy nim nie są.

Wspólnym biletem są dokumenty przewozu, kupione w jednej transakcji handlowej na następujące po sobie przejazdy pociągami przewoźnika z przesiadką minimum 10 minut i łącznym czasem przejazdu zgodnie z rozkładem jazdy, który nie przekracza 24 godzin.

Przy zakupie biletów warto pamiętać także o wprowadzonym określeniu jednej transakcji. Jedna transakcja handlowa oznacza bowiem zakup dokumentów przewozu w tym samym czasie i za pośrednictwem tego samego kanału sprzedaży, zgodnie z rozkładem jazdy, która prowadzi do jednej płatności. Jednej transakcji handlowej nie stanowi sytuacja, w której pomimo obowiązku przestrzegania dokonania jednej płatności, Podróżny samodzielnie dzieli całą zamierzoną do odbycia podróż na odrębne odcinki podróży oraz nie zachowuje czasu potrzebnego na przesiadkę pomiędzy poszczególnymi odcinkami podróży, które wynikają z rozkładu jazdy.

Wspólnym biletem nie są dokumenty przewozu kupione na następujące po sobie przejazdy pociągami przewoźnika z przesiadką krótszą niż 10 minut lub łącznym czasem przejazdu zgodnie z rozkładem jazdy, który przekracza 24 godziny. Wspólnym biletem również nie są dokumenty przewozu kupione na następujące po sobie przejazdy pociągami przewoźnika i pociągami innych przewoźników. Oznacza to, że te przejazdy stanowią odrębne umowy przewozu i w przypadku ewentualnych roszczeń o odszkodowanie będą traktowane oddzielnie. Wspólnym biletem, w rozumieniu rozporządzenia, nie są także bilety wydane w ramach Pakietu Podróżnika.

Informowanie pasażerów

Mając na uwadze efektywne informowanie pasażerów w kanałach własnych sprzedaży (zarówno stacjonarnych jak i elektronicznych) spółka informować będzie pasażerów przed dokonaniem płatności o ewentualnym niespełnieniu warunków dla uznania biletów za wspólny bilet, a w konsekwencji o zawarciu odrębnych umów przewozu na przejazd.

Jeśli dokumenty przewozu nie będą wspólnym biletem, to:

• w kasie biletowej pasażer otrzyma informację o tym wraz z poświadczeniem,

• w serwisie e-IC bilety na przejazd z przesiadką krótszą niż 10 minut będą zawierały wypis,

• w serwisie e-IC w ramach koszyka albo w aplikacji mobilnej wyświetlony będzie komunikat.

Dodatkowo na stronie internetowej spółka wyjaśnia w jakich przypadkach dokumenty przewozu nie są wspólnym biletem. Działania te mają na celu skuteczne poinformowanie Podróżnych o ich prawach.

Zgłoszenie potrzeby udzielenia wsparcia osobie z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się

Bardzo ważną zmianą jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się, które potrzebują udzielenia wsparcia (asysty) zgłaszania takiej potrzeby na minimum 24 godziny przed planowanym wyjazdem. Dotychczas czas ten wynosił 48 godzin. Potrzebę wsparcia można zgłosić pod specjalnym numerem infolinii 42 205 45 31 dzwoniąc z polskich sieci stacjonarnych lub komórkowych albo pod numerem +48 22 391 97 57 dzwoniąc z zagranicy. Zgłoszenia są przyjmowane też w Centrum Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem formularza, który dostępny jest na stronie internetowej. Gdy przewoźnik otrzyma zgłoszenie w terminie krótszym niż 24 godziny podejmie wszelkie racjonalne działania dla zapewnienia wsparcia w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się mogła pojechać pociągiem.

Osobie z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się udzielane jest wsparcie również przy wniesieniu lub wyniesieniu bagażu zabieranego do pociągu. Do tej pory masa bagażu osoby z niepełnosprawnością nie mogła przekraczać 20 kg. Po zmianie, masa bagażu nie będzie mogła przekraczać 12 kg/sztukę, przy czym nie ograniczamy w żaden sposób liczby sztuk bagażu. Jest to oczywiście zmiana na korzyść pasażerów.

Ubieganie się o odszkodowanie

Pasażerowie mają prawo wystąpić o odszkodowanie w sytuacjach opóźnienia lub odwołania pociągu oraz utraty połączenia.

Rozporządzenie określa jednak okoliczności, które zwalniają przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowań w przypadku wystąpienia przeszkód w przewozie powstałych z przyczyn niezależnych od przewoźnika.  

Do przyczyn tych należą m.in. działania tzw. siły wyższej, która jest rozumiana jako wyjątkowa katastrofa naturalna, odbiegająca od normalnych sezonowych warunków pogodowych. Przewoźnik nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania również jeśli opóźnienie będzie wynikało z winy podróżnego lub zachowania osoby trzeciej.

Przykładami takich sytuacji będą m.in. opóźnienie spowodowane wtargnięciem osób postronnych na torowisko w miejscu niedozwolonym (w tym próby samobójcze), kradzież elementów infrastruktury kolejowej, sytuacja nadzwyczajna w pociągu, działania organów ścigania, sabotaż lub terroryzm.

Narodowy przewoźnik udostępnia zmiany wchodzące w życie na stronie internetowej https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/prawa-i-obowiazki-pasazerow.html

Źródło

Skomentuj artykuł: