Zarządca sukcesyjny ma prawo do skorzystania z uprawnienia przyznanego przedsiębiorcom

Kolejna interwencja Rzecznika MŚP ws. zarządu sukcesyjnego okazała się skuteczna. WSA w Krakowie potwierdził, że świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przysługują również zarządcom sukcesyjnym.

WSA w Krakowie uwzględnił wniesioną przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza skargę na odmowę przyznania zarządcy sukcesyjnemu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z pandemią COVID-19 ze względu na nieposiadanie przez zarządcę sukcesyjnego statusu przedsiębiorcy.
Sąd podzielił przedstawioną przez Rzecznika MŚP argumentację, zgodnie z którą stanowisko organu zakładające brak możliwości ubiegania się przez zarządcę sukcesyjnego o świadczenia przeznaczone dla przedsiębiorców jest nieprawidłowe i podważa zarówno sens regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorstwa w spadku i ustanowienia zarządu sukcesyjnego, jak również sens regulacji dotyczącej wspierania ochrony miejsc pracy w związku z COVID-19. Sąd zwrócił przy tym uwagę na potrzebę uwzględnienia jednego z głównych celów uchwalenia ustawy o zarządzie sukcesyjnym, jakim było zapewnienie ciągłości działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy oraz usprawnienie procesu przejmowania przedsiębiorstwa w spadku przez następców prawnych zmarłego bez zakłócenia jego działalności, m.in. bez zerwania więzów prawnych wynikających z umów zawartych przez zmarłego przedsiębiorcę. 
Uwzględniając wniesioną przez Rzecznika MŚP skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, uchylił zaskarżoną czynność oraz uznał uprawnienie zarządcy sukcesyjnego do przyznania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.
Przywołany wyżej wyrok to kolejne orzeczenie uwzględniające skargę Rzecznika MŚP na bezzasadne odmówienie zarządcy sukcesyjnemu prawa do skorzystania z uprawnienia przyznanego przedsiębiorcom. Kilka miesięcy wcześniej WSA w Lublinie uwzględnił skargę wniesioną przez Rzecznika MŚP w sprawie analogicznego rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
Jak wskazuje dr Marek Woch, dyr. Generalny Biura Rzecznika MŚP, w związku ze stwierdzeniem utrudnień związanych ze sprawowaniem zarządu sukcesyjnego, w tym nieprawidłowości dostrzeżonych w powyższych sprawach, Rzecznik MŚP wystąpił do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z uwagami w zakresie przygotowywanej obecnie oceny funkcjonowania  przepisów ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.
Rzecznik MŚP, zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o rozważenie doprecyzowania w przepisach kwestii relacji między statusem zarządcy sukcesyjnego, a statusem przedsiębiorcy. Rzecznik wskazał nadto na potrzebę położenia większego nacisku w kampaniach informacyjnych dotyczących zarządu sukcesyjnego na wyjaśnienie, że ta instytucja służy nie tylko zapewnieniu realizacji bieżących obowiązków związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa spadku, ale także umożliwieniu skutecznego wykonywania praw nabytych w związku z działaniem tego przedsiębiorstwa.

Skomentuj artykuł: