Zarzuty RPO były całkowicie bezpodstawne

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgody Prezesa UOKiK na połączenie Orlen-Polska Press. Wyrok potwierdza, że Prezes UOKiK może oceniać koncentracje jedynie pod kątem ochrony konkurencji.

Prezes Urzędu w lutym 2021 r. wydał zgodę na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie poprzedziło postępowanie i badanie rynku które wykazały, że  była to  koncentracja wertykalna zachodząca pomiędzy podmiotami działającymi na różnych szczeblach obrotu prasy. W praktyce oznaczało to, że działalność uczestników koncentracji nie pokrywała się. Ze względu na brak zagrożenia dla konkurencji wydana została bezwarunkowa zgoda na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.

Odwołanie od tej decyzji złożył Rzecznik Praw Obywatelskich, który wskazywał na negatywny wpływ transakcji na pluralizm mediów i wolność słowa. Tymczasem ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów jednoznacznie wskazuje, że jedynym kryterium, jakie Prezes UOKiK może brać pod uwagę, wydając decyzję w sprawie koncentracji, jest przesłanka istotnego ograniczenia konkurencji. Zakaz koncentracji może być wydany jedynie w przypadku, jeśli doprowadziłaby ona do istotnego ograniczenia konkurencji.

7 czerwca 2022 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich, podzielając tym samym stanowisko Prezesa Urzędu. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że Rzecznik nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie tezy, że decyzja jest nieprawidłowa. Sąd stwierdził, że ocena transakcji dokonana przez Prezesa UOKiK jest właściwa i znajduje oparcie w materiale dowodowym. Sąd podkreślił, że Prezes Urzędu jako organ ochrony konkurencji bada koncentracje jedynie pod kątem kryteriów wskazanych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

- Oddalenie przez Sąd odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdza, że wydając decyzje w sprawie kontroli koncentracji Prezes UOKiK może badać jedynie wpływ transakcji na konkurencję. Nie może brać pod uwagę subiektywnych i bliżej niezdefiniowanych w prawie antymonopolowym kryteriów. Tak było w przypadku zgody na połączenie Orlen - Polska Press. Od początku wyraźnie wskazywaliśmy źródła prawne i ekonomiczne decyzji stwierdzającej, że koncentracja nie zagrozi konkurencji na żadnym z rynków. Dzisiejsze orzeczenie sądu potwierdza, iż zarzuty ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Adama Bodnara, były całkowicie bezpodstawne. Z satysfakcją przyjmujemy to orzeczenie, wzmacniające zaufanie do nas jako instytucji – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Źródło

Skomentuj artykuł: