24 miasta mogą uzyskać dostęp do połączeń kolejowych

Złożono 47 wniosków do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczynają ocenę dokumentów z wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi o szacowanej wartości około 18 mld zł. Celem Programu jest wyeliminowanie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. 

Wnioskodawcy do 24 listopada br. złożyli do PKP PLK dokumenty z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym. Dokumenty dotyczą 47. projektów o szacowanej wartości około 18 mld zł, które obejmują łącznie długość około 1500 km linii. 

24 miasta wskazane w studiach, nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych. Dokumenty wnioskodawców obejmują łącznie 42 miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, których dostęp do kolei byłby lepszy lub możliwy.  

W puli 47 projektów jest 39 liniowych, w tym 13 o łącznej długość ok. 450 km dotyczących odbudowy lub poprawy parametrów nieczynnych linii. 9 projektów dotyczy budowy nowych linii o łącznej długości około 300 km. Rewitalizacji linii dotyczy 7 projektów o łącznej długość około 710 km. Jest 8 projektów punktowych związanych z budową nowych przystanków. 

- Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Na takie działania z Programu Kolej Plus polski rząd przeznaczy 5,6 mld zł - mówi Andrzej Bittel, wicminister infrastruktury, pełnomocnik rządu  ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Najwięcej opracowań wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych zlecili wnioskodawcy w województwach: śląskim (15), wielkopolskim (5), małopolskim (5) i lubelskim (5). Po 4 projekty złożono w woj. mazowieckim i dolnośląskim. Po 2 projekty w woj. lubuskim i łódzkim oraz po 1 projekcie w województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Opracowane wstępne studia planistyczno-prognostyczne określają niezbędny zakres prac. Wnioskodawcy mieli zawrzeć również opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotny jest dokument, potwierdzający zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a także deklaracje właściwego organizatora przewozów o uruchomieniu i finansowaniu minimum cztery pary pociągów przez pięć lat. 

W kolejnym etapie projekty będą podlegały wielokryterialnej ocenie. Na analizę wniosków PKP PLK mają trzy miesiące. Wynikiem prac będzie utworzenie listy rankingowej projektów, a następnie - po akceptacji przez Ministra Infrastruktury, kwalifikacja do realizacji w Programie Kolej Plus. 

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Znajdujący się pod egidą ministerstwa infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Skomentuj artykuł: