Bezpieczeństwo w zakładach pracy. Są wytyczne

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom przebywającym na terenie zakładu. Jeśli jesteś właścicielem zakładu przemysłowego lub zarządzasz takim zakładem, sprawdź.

Zgodnie z wytycznymi, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, powinieneś m.in.: ograniczyć spotkania i narady wewnętrzne, zapewnić dostęp do środków ochrony indywidualnej, ograniczyć korzystanie z powierzchni wspólnych (np. stołówek, szatni), dopasować pracę zmianową, tak aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu, przygotować procedury na wypadek podejrzenia zakażenia.

Wytyczne dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii SARS CoV-2 w Polsce Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Celem wdrażanych procedur jest:

  • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i pracownikom innych firm przebywających na terenie tych zakładów przemysłowych
  • uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, klienci.
  • zmniejszenie liczby kontaktów na terenie zakładu przemysłowego, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia
  • utrzymanie możliwości funkcjonowania zakładów przemysłowych i świadczenia w nich pracy z zapewnieniem dostaw niezbędnych mediów i surowców również w warunkach ewentualnego wprowadzenia kordonu sanitarnego.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników zakładów przemysłowych

Po pierwsze, ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 2 m między pracownikami); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
Po drugie, Możliwe jest rozważenie, za zgodą pracowników, prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
Po trzecie, zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z klientami dostępu do środków ochrony indywidualnej twarzy, takich jak: maseczki ochronne lub przyłbice ochronne, a także rękawiczek ochronnych albo preparatów do dezynfekcji rąk.
Po czwarte, do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby, pleksiglasy ochronne (dla obsługi klienta), bariery odległościowe, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne, rękawice ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające ochronę pracownika przed możliwością zakażenia. Do stosowania w zakładach pracy zaleca się maseczki wielorazowe, maseczki o standardzie ochrony przemysłowym, a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.
Po piąte, obowiązek noszenia osłony ust i nosa przez zewnętrznych dostawców gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.
Po szóste, zapewnienie, w miarę możliwości, regularnego wietrzenia pomieszczeń oraz nieużywanie (jeśli to możliwe) klimatyzacji.
Po siódme, zapewnienie utrzymania odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy pracownikami, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy. W przypadku braku możliwości wykonania pracy z zachowaniem dystansu należy obligatoryjnie stosować środki ochrony indywidualnej lub zbiorowej (np. tablice pleksi pomiędzy stanowiskami, maski, przyłbice).

Ważnym elementem ochrony jest ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw, o ile jest to możliwe z uwagi na organizację pracy,
  • ograniczenie liczby miejsc na stołówce (maksymalnie jedna osoba siedząca przy stoliku lub zachowanie minimum 1,5 m odległości pomiędzy osobami) lub wprowadzenie, w miarę możliwość, odbywania przerw śniadaniowych przy stanowisku pracy,

W przypadku łaźni, szatni, liczba osób korzystających z nich jednoczasowo powinna być ograniczona, z zachowaniem odstępu między nimi. Miejsca te powinny być poddawane regularnemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty itp.).

Dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu; wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy, o ile jest to możliwe z uwagi na organizację pracy. Jeżeli nie jest to organizacyjnie możliwe, należy ograniczyć bezpośredni kontakt pomiędzy zespołami z poszczególnych zmian do niezbędnego minimum, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie; ograniczenie do niezbędnego minimum ilości pracowników niezbędnych do utrzymania operacji.

Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz stacjonarnych okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być realizowane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.

Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

II. Wytyczne dla pracowników:

Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.).  Należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne (jednorazowe) podczas wykonywania obowiązków. Obowiązek ten nie dotyczy osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Ważnym jest zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Dołożyć wszelkich starań, aby miejsce pracy były czyste i higieniczne, szczególnie przed rozpoczęciem nowej zmiany oraz po zakończonej zmianie. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, elementy stanowiska pracy, włączniki urządzeń, elementy sterownicze i inne dotykane rękami w pojazdach i maszynach, itp. W zakładzie pracy należy regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, itp.

Sporo obowiązków ma pracodawca.  M.in.. poinstruować pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy. Powinni  oni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników, że nie mogą przychodzić do pracy jeśli są objęci kwarantanną lub izolacją lub mieli kontakt z osobą zakażoną lub chorą. Pracownik powinien pozostawić odzież służbową po zakończonej pracy w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu służbowym (wymiana odzieży), jeżeli zgodnie z organizacją pracy w danym zakładzie pracownik dokonuje wymiany odzieży w miejscu pracy, w pomieszczeniach określonych przez pracodawcę.

Wytyczne mówią o tym by dokonywać każdego dnia roboczego przed przyjazdem do zakładu przemysłowego codziennej samooceny stanu zdrowia, w szczególności w zakresie wstępowania objawów chorobowych (temperatury powyżej 38 st. C, uporczywego kaszlu, trudności w oddychaniu, bólu mięśni, złego samopoczucia, zmęczenia, biegunki, nietypowego kataru lub bólu gardła). W razie stwierdzenia u siebie w ramach samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do pracy ww. niepokojących objawów, pozostać w miejscu zamieszkania, powiadomić o tym fakcie przełożonego i skontaktować się obligatoryjnie, telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, zaś w dalszej kolejności ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie nagłego pogarszania się jego stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.

Źródło

Skomentuj artykuł: