Rząd dołoży do połączeń kolejowych

Rząd przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do roku 2032). Jednocześnie dokonano zmian w uchwale dotyczącej finansowania międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym. Oba dokumenty zostały przedłożone przez Ministra Infrastruktury.

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK) związana jest m.in. z koniecznością przesunięcia 1,3 mld zł środków budżetu państwa na „Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 r.”. Jednocześnie planowane jest dokapitalizowane PKP Polskie Linie Kolejowe SA w 2024 r. skarbowymi papierami wartościowymi w kwocie 1,3 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych przez spółkę w ramach KPK. 

Dodatkowo aktualizacja KPK uwzględnia rozstrzygnięcie wyników drugiego konkursu CEF2 Transport w perspektywie 2021-2027, w ramach którego została zwiększona pula środków UE o kwotę ponad 3 mld zł, co pozwoliło na zmniejszenie zaangażowania środków z budżetu państwa.

Rząd zdecydował się również zwiększyć środki na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2024–2030. Głównym celem jest podniesienie rekompensaty w ramach umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawartej między Ministrem Infrastruktury a PKP Intercity SA. 

Zaproponowane rozwiązania obejmują zwiększenie dofinansowania dla PKP Intercity o 6,5 mld zł w latach 2024–2030, z czego początkowa kwota w 2024 r. będzie wynosić 603 mln zł. Działanie to ma na celu zarówno utrzymanie, jak i poprawę dostępności komunikacyjnej różnych regionów poprzez zapewnienie i rozwój siatki dalekobieżnych połączeń kolejowych obejmujących całą Polskę. 

- Brak dodatkowego wsparcia finansowego mógłby znacząco wpłynąć na ograniczenie liczby kolejowych połączeń międzymiastowych, a to z kolei do wzrostu problemów z wykluczeniem komunikacyjnym w transporcie kolejowym - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Tagi

Skomentuj artykuł: