Zmiany w ulgach akcyzowych dla małych browarów

Do limitu wyprodukowanego piwa, będącego warunkiem ulgi w akcyzie, z której korzystają małe, niezależne browary, nie będzie wliczana ilość usługowo rozlanego przez nie piwa pochodzącego od innych producentów - przewiduje projekt rozporządzenia resortu finansów.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Rozporządzenie to przewiduje ulgę dla podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa – w wysokości 50 proc. kwoty akcyzy.

Jak tłumaczy resort finansów, zwolnienie dedykowane jest, co do zasady, małym browarom, które same produkują piwo, jak i takim małym browarom, które współpracują z innymi małymi browarami w zakresie produkcji, będąc podatnikami podatku akcyzowego – limit zwolnienia w tym ostatnim przypadku określony został na poziomie 200 000 hl łącznie wyprodukowanego piwa przez dwa współpracujące ze sobą browary.

Jednocześnie produkcja piwa definiowana jest jako wytwarzanie lub przetwarzanie piwa, a także jego rozlew. To oznacza, że do limitu zwolnienia wliczany jest rozlew piwa, tzw. rozlew usługowy, który nie następuje bezpośrednio w cyklu produkcyjnym.

"W przypadku zlecenia rozlewu piwa przez mały browar innemu małemu browarowi (nie w ramach współpracy, o której mowa w rozporządzeniu) – rozlanie piwa przez browar realizujący tę usługę zmniejsza jego limit 200 000 hl, przez co ogranicza jego produkcję jako małego browaru" - tłumaczy MF w uzasadnieniu.

Zlecenie rozlewu piwa, bez wpływu na zwolnienie można osiągnąć wyłącznie wówczas, gdy mały browar zleci rozlew dużemu browarowi – przy czym ten w ogóle nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia, a co za tym idzie, nie obowiązuje go limit produkcji 200 tys. hl.

W praktyce, jak przyznaje MF, z uwagi na limit zwolnienia obowiązujący w kraju, rozlew usługowy zlecany jest często browarom zagranicznym i tym samym ilości piwa wyprodukowanego i rozlanego usługowo się nie sumują.

"Nowelizacja wprowadzana niniejszym rozporządzeniem ma umożliwić zlecanie rozlewu usługowego polskim małym browarom (duże nie mają limitu i bez żadnych ograniczeń mogą dokonywać tej czynności obecnie)" - informuje MF.

Projekt wprowadza regulację, na mocy której limit produkcji nie będzie obejmował ilości piwa rozlanego usługowo, tj. na rzecz podmiotu, który to piwo wytworzył. Jak napisano, dodawany przepis przewiduje, że przy obliczaniu limitu produkcji określonego dla zwolnienia, podmioty rozlewające piwo wytworzone przez innych producentów, "nie będą uwzględniać ilości rozlanego piwa w tym limicie, jeżeli piwo przeznaczone do rozlania, jak i piwo już rozlane zostanie przemieszczone między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem, który wytworzył piwo, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy".

Jednocześnie projekt doprecyzowuje, iż podatnicy dokonujący wyłącznie usługowego rozlewu piwa nie korzystają ze zwolnienia dla małych browarów.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wyjaśniono, że ostatniego dnia przed wejściem w życie nowelizacji podatnicy obliczając limit zwolnienia będą uwzględniali ilość piwa wyprodukowanego oraz rozlanego usługowo w polskim browarze.

"Ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie" - uzasadniono. 

Źródło

Skomentuj artykuł: