Blisko 317 mln zł dla lubelskich przedsiębiorców

- Podpisana umowa to kolejny, dobry przykład współpracy między administracją rządową a samorządami. W ten sposób Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera regiony w ich dalszym rozwoju i pomaga regionowi lubelskiemu w uruchomieniu środków unijnych przeznaczonych na instrumenty zwrotne. Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw, zwłaszcza tych lokalnych – mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas podpisania pierwszej, regionalnej umowy dotyczącej utworzenia Funduszu Powierniczego i wdrażania przez BGK instrumentów zwrotnych na terenie woj. lubelskiego.

Umowa podpisywana przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w imieniu woj. lubelskiego i BGK to pierwsza w Polsce umowa regionalna na realizację instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Wartość środków, którymi zarządzać będzie BGK na podstawie umowy to ok. 316,8 mln zł, z czego ok. 47 mln zł to wkład krajowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wnoszony do Projektu ze środków będących w dyspozycji ministra funduszy i polityki regionalnej. Fundusze pochodzą ze spłat pożyczek płynnościowych udzielanych z POIR 2014-20. Pożyczki wspierają firmy zagrożone utratą płynności w związku z pandemią COVID-19, a ostatnio też z powodu ataku zbrojnego na Ukrainę.

- 1,5 mld zł to łączna kwota zasobów zwróconych POIR, którą przeznaczamy na krajowe współfinansowanie instrumentów zwrotnych dla MŚP realizowanych przez BGK, w ramach wszystkich programów regionalnych na lata 2021-27 - mówił minister Grzegorz Puda.

- Przyjęte rozwiązanie zapewnia finansowanie wkładu własnego w instrumentach finansowych realizowanych na poziomie regionalnym z zasobów zwróconych w POIR, co z kolei przyczynia się do oszczędności środków budżetowych – dodał.
 

- Cieszę się, że to właśnie województwo lubelskie jest pionierem wśród regionów w zakresie utworzenia Funduszu Powierniczego. Podpisanie umowy z BGK pozwala wykonać milowy krok w kierunku udostępnienia preferencyjnej pożyczki rozwojowej przedsiębiorcom z regionu. W jej ramach będzie można realizować inwestycje związane z wyposażeniem firmy w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, usług bądź technologii, a także wesprzeć MŚP na wczesnym etapie rozwoju. (…)Jestem przekonany, że pożyczka ta będzie atrakcyjna, ponieważ jej maksymalna wysokość to 2 mln zł. Warto podkreślić, że dopuściliśmy możliwość umorzenia nawet do 25% części kapitału pozostającego do spłaty oraz zmniejszyliśmy obciążenia poprzez wprowadzenie karencji w spłacie rat do 12 miesięcy

mówi marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski.

MFiPR przekazał do BGK pierwszą transzę środków w wysokości 300 mln zł w lutym 2023 r. Pozostałe pieniądze będą przekazywane sukcesywnie wraz ze zwrotami środków z Funduszu Pożyczkowego POIR. BGK wykorzysta te środki na potrzeby zapewnienia współfinansowania krajowego w RPO w części instrumentów finansowych na rzecz MSP , jako wkład własny w regionalnych programach operacyjnych. BGK będzie wykorzystywał fundusze do końca 2029 r.

- Środki które uprzednio były zaangażowane w POIR we wspieranie przedsiębiorstw mających problemy z płynnością finansową, zostaną teraz przekazane m.in. na uzupełnienie wkładu w Programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 i pozwolą mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom inwestować w rozwój przedsiębiorstw i infrastrukturę badawczą, wartości niematerialne i prawne, a w przyszłości w energię odnawialną – powiedział minister Grzegorz Puda.

Z powierzonych środków BGK utworzy Fundusz Powierniczy w ramach którego wybierze w przetargu partnerów finansujących. Pośrednicy finansowi będą oferować atrakcyjne pożyczki dla lubelskich przedsiębiorców. Nabór na partnerów finansujących uruchomiony zostanie w czerwcu, a pierwsze pożyczki powinny być udzielane już jesienią.

Lubelskie jest pierwszym regionem, w ramach którego wystartują instrumenty zwrotne UE w perspektywie 2021-2027. Wsparcie będzie dotyczyło wszystkich programów regionalnych na lata 2021-27.

Skomentuj artykuł: